KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<zx 2003-05-25Uppdaterad *<|f 2005-02-05   KONTAKT

 NYTT: Avkortad och utvidgad variant !

Kalendernytt presenterar:

 

OXAGISKA KODEN

Kalendernytt lanserar här en helt ny metod att ange position, identitet och tidpunkt. Med endast nio logiskt uppbyggda och lättanvända tecken kan man tala om vem man är av jordens sex miljarder invånare, vilket hus på jorden man befinner sig i och vid vilket klockslag under 45 000 år. Dessutom kan man lämna ett kort meddelande, alltifrån nödrop till att koden i stället för identitet anger väder, exponeringsdata eller massa - fortfarande med bara 9 teckenpositioner!

Systemet bygger på den teckenkonstruktion som nu får namnet oxagiska siffror. De tre tecknen i övre raden ger geografisk position, de tre tecknen i mittenraden visar normalt identitet och de tre tecknen i nedre raden ger tidpunkt, förutom nedre halvan av sista tecknet, som ger en kod.

Position

Jorden delas in i 4096 'regioner' genom att meridianerna delas i sextiofyra delar som räknas från sydpolen i stället för 90 grader åt söder och 90 grader åt norr och ekvatorn delas i sextiofyra delar som räknas åt öster från Greenwichmeridianen i stället för 180 grader åt väster och 180 grader åt öster. Sedan kan man på samma sätt fortsätta att dela in i distrikt, kvarter, lokalitet, tangent och suffix.

Syd-nord-koordinaten står över horisontalstrecket, väst-ostkoordinaten under. Varje oxagisk position ger alltså både syd-nord-koordinaten och väst-ost-koordinaten, genom att den räknas om från basen 4096,0 till 64,0 dvs två akinaviska positioner där den första ger syd-nord och den andra väst-ost.

Med totalt fem positioner kan man peka på en tangent på ett tangentbord var som helst i världen! Vanligast är att man använder totalt tre oxagiska positioner och alltså anger kvarter som är 76,3 m x ca 80 m på våra breddgrader. Det ger tre gånger så bra upplösning dvs bara en tredjedel så stor yta 'att leta på' som de 10-20 teckenpositioner som är nödvändiga i det gamla vanliga gradnätet.

Identitet

Här handlar det om ett slags 'världspersonnummer'. Det finns plats för 17 miljarder nummer. I väntan på att ett system realiseras för tilldelning av sådana får man antingen hitta på sitt eget 'bomärke' eller använda raden för andra parametrar i enlighet med koden.

Tidpunkt

Den nedre radens tre positioner ger tidpunkt i Akinaviska kalendern med 22,5 minuter upplösning under en period av 45934 år. Det är oftast tillräckligt noggrant och ger t ex möjlighet att avgöra om det varit ljust eller mörkt vid tidpunkten. Det tar mer än fyra gånger så lång tid som i gamla vanliga datum innan samma siffror återkommer.

Nedre halvan av sista positionen ger dock ett kodmeddelande vars nyckel återfinns här nedan. Tanken är att i vitt skilda situationer smidigt kunna bifoga ett kort standardmeddelande och att kunna ange om mellersta raden innehåller t ex massa(från elementarpartiklar till hela universums massa!), höjd(från vattenstånd till avstånd i universum!), väderobservationer, en 'förlängning' av tidsangivelse(från bråkdelen av en sekund till universums ålder!) eller positionsangivelse(på millimetern!) samt om någon annan tidpunkt än 'skrivande stund' resp annan position än 'här' avses. Man läser alltså av en oxagisk siffra motsvarande decimala siffror fr o m 0 t o m 63 dvs akinavisk siffra fr o m 0 t o m # och utläser meddelandet i kodnyckeln nedan.

Tumregler

Det finns några finesser som strukturerar meddelandekoden på slutet (vi utgår från en fylld figur vilken brukar betyda ogiltig och så plockar vi bort streck för streck). För att alltid kunna skilja mellan upp och ner utelämnas ett av strecken alltid medan ett annat - rotationssymmetriskt placerat och fetmarkerat i figuren - alltid finns med.

Detta begränsar antalet möjliga kodkombinationer i mellersta raden från 68 miljarder till 17 miljarder vilket dock för överskådlig tid räcker för antalet världsinvånare.

Meddelandena i sista tecknets nedre halva är indelade i grupper om sexton, en uppmärksamhetssignal är om första strecket saknas och om även det andra saknas betyder det STOPP:

Om första strecket saknas men det andra finns kvar betyder det FÖRSIKTIGHET:

Om det första strecket finns kvar men det andra saknas betyder det ANVISNING i allmänhet:

Om slutligen både första och andra strecket finns kvar betyder det KÖR eller lugnande. Det är svårt att upprätthålla denna finess fullkomligt konsekvent i en så här pass omfattande kod, men det är åtminstone en tumregel.

Om det bara finns ett rättvänt snedstreck rakt under horisontalstrecket så betyder det att innehållet i resten av koden är modifierat (enligt koderna 4-7 för hur man ska 'stoppa' inför denna tidpunkt och position, k-n för att åtminstone mellersta raden anger något helt annat, @-% och [-}) för att det i och för sig fortfarande handlar om position, tidpunkt och eventuellt identitet men med en speciell innebörd. Om det inte finns något rättvänt snedstreck samt om det finns både rättvänt och bakvänt (backslash) dvs kryss rakt under horisontalstrecket så anger koden alltså som vanligt avsändarens position och identitet samt tidpunkt för avsändandet.

0 RÖR EJ/Kom ej nära

1 Jag är i nöd men det är FARLIGT att komma hit

2 RESERVATION/Jag godtar inte detta

3 BEVARA denna plats orörd

4 VÄNTA till angiven tidpunkt/Tidigaste tidpunkt

5 Ställ in om angiven tidpunkt passerats/SENASTE tidpunkt

6 Vid angiven tidpunkt och plats hände något FASANSFULLT

7 Fara: UNDVIK angiven tid/position/person

8 Fara: Fientliga/beväpnade personer

9 Fara: OVÄDER (Storm/Åska/Temperatur/Halka)

a Fara: RADIOAKTIVITET (Atomic)

b Fara: SMITTA / Djur (Biological)

c Fara: GIFTIGT/Miljöfarligt (Chemical)

d Fara: RAS/Fall/Fastklämning (Downfall/Descent)

e Fara: ELEKTRICITET (Electricity)

f Fara: BRAND/explosion/tryck (Fire)
 
 

g Jag är i svår nöd och behöver omedelbar hjälp, det gäller SEKUNDER

h Jag är i nöd och behöver hjälp SNARAST, men det gäller inte sekunder

i Det brinner här

j Osäker position/tidsangivelse

k Mellersta raden anger höjd, riktning, exponeringsdata och ljudnivå i stället för person

l Mellersta raden anger väderleksobservationer i stället för person

m Mellersta raden anger massa

n Övriga positioner skall som akinaviska siffror översättas till respektive siffror, bokstäver och övriga tecken

o FEL misstänks/konstateras här

p Här är ett fel åtgärdat/en ÄNDRING genomförd

q Var VAKSAM/Undersök noggrant innan ni fortsätter

r FÖRSÅT/Saker och ting är inte vad de ser ut att vara

s HEMLIGT/Får ej spridas vidare

t TYST/Iakttag tystnad/Låtsas inte om mig/

u Hanteras VARSAMT

v NEJ
 
 

w Sätt er omedelbart i FÖRBINDELSE med mig och upprätthåll hela tiden förbindelsen/återkom snarast möjligt

x Pil/Anger riktning FRAMÅT/uppåt längs skrivytan

y Riktning NEDÅT genom skrivytan (/På stort djup)

z Riktning UPPÅT från skrivytan (/På hög höjd)

@ Identitetsbeteckningen avser ej upphovsmannen utan någon denne vill fästa uppmärksamhet på/ADRESSAT

& DESTINATION/Jag avser att vara på angiven plats vid angiven tidpunkt

$ Positionsangivelsen fortsätter på mellersta raden och slutar med SUFFIX i stället för kvarter

% Tidsangivelsen börjar med rudiment på mellersta raden och slutar med FRAGMENT i stället för segment

. Jag har skrivit/fotograferat/tillverkat/gjort detta/Avgångsstämpel: FRÅN mig här och nu

, Objektet upphittat av mig här och nu

: Jag har SORG

; Beklagar/FÖRLÅT

' Jag är OROLIG

| Jag KAN INTE höra/se/tänka/tala ordentligt

! Jag har smärta/Jag är SJUK

? Jag är förbryllad/behöver BETÄNKETID
 
 

/ JA

\ Jag GODKÄNNER detta

< Faran över/Det är LUGNT här

> Hjälp, säkerhetsutrustning eller NÖDUTGÅNG finns här, får ej blockeras

[ UPPSÖK/Objektet bör vara på angiven position vid angiven tidpunkt eller så snart som möjligt

] Objektet bedöms HÄRSTAMMA från

{ Jag BOR/bodde vid angiven position vid angiven tidpunkt

} Jag firar ett JUBILEUM/Vid angiven tidpunkt och plats hände något underbart

_ ANKOMSTstämpel: Till mig här och nu

= Gratulerar/En HÄLSNING från forntiden till framtiden

~ Jag NJUTER av livet/utvecklingen

^ Jag har fått en IDÉ

- FARVÄL

+ TACK

* Jag ber till GUD

# Null
 
 

Mer detaljerade förklaringar kommer senare, hör gärna av dig om du undrar något!

Fredrik Flink 2003-05-25


 
 
 

Förkortning + utvidgning!

Kalendernytt presenterar nu en avkortad och en utvidgad variant av oxagiska koden. Skillnaderna består främst i precisionen hos positions- och tidsangivelse. Dessutom bortfaller identitetsangivelsen i den avkortade versionen - medan den utvidgade versionen medger unika identitetsbeteckningar för alla människor under en miljon år!

Med den avkortade versionen gäller det att hålla reda på upp och ner - det finns nämligen inte plats för några orienteringsbitar. Positionen anges normalt bara på halvmilen när, men fortfarande globalt! Man kan samtidigt ange dygn under 717 år, allt med bara 4 positioner. Med hjälp av den anpassade meddelandekoden kan man välja enbart position och få kvartersnoggrannhet (ca 80 m) samtidigt med klockslag på 22,5 minuter under ett dygn. Alternativt kan man ange enbart dygn under 12 miljarder år!

I den utvidgade versionen kan man skicka två kodmeddelanden på samma gång genom att hela den sista oxagiska positionen reserverats (den övre halvan 'spegelvänds nedåt'). Specialuppgifter som väder, exponering, massa eller utvidgad precision tar inte utrymme från position eller tid utan disponerar resterande 3 oxagiska positioner på den nedersta raden. Orienteringsbitarna ligger här dels som vanligt först i identitetsraden, dels sist i tidsraden eftersom de måste vara rotationssymmetriskt placerade. Upplösningen blir därför inte 22,5 utan 45 minuter men i gengäld är perioden 12 miljarder år - första oxagiska positionen ger geologisk tid dvs sentiment + instrument(3 miljoner år), den andra ger arkeologisk/förhistorisk tid dvs testament + dokument(717 år), den tredje ger historisk tid dvs monument + fundament(64 dygn) och den fjärde ger dygn och klockslag. Av samma skäl åstadkoms utvidgad precision genom att man börjar på fjärde raden och fortsätter på tredje raden för att orienteringsbiten inte ska bryta tidsangivelsen - krångligt? - tja, men man kan datera 770 miljarder år med en precision på 2,5 miljondels sekunder! Samtidigt som man anger på vilken kvadratmeter på jorden man står och vem man är av alla människor under en miljon år...
 

Fredrik Flink 2005-02-05   *<|f