FRITT FRAM   ISSN 1403-1582 Publ 2002-12-12   Uppdat 2003-09-30    KONTAKT   informed   IT NU   CYKEL o SPÅR   KALENDERNYTT

 

Riksåklagaren: Åklagaren bröt mot lagen

Riksåklagaren konstaterar med anledning av Fritt Frams polisanmälan att åklagaren Lennart Löthman bröt mot lagen när han inledde förundersökning mot Fritt Fram och gång på gång trotsade JK:s beslut, ett brott som kan ge två års fängelse. Riksåklagaren väljer dock att betrakta gärningen som ringa och därför inte inleda förundersökning. Samtidigt har åklagarkammaren i Jönköping beslutat att inte inleda förundersökning mot polismannen som fortsatte utredningen trots att han visste att den bröt mot lagen - han lydde bara order från åklagaren. Men sista ordet är knappast sagt...

Så här skriver Riksåklagaren i sitt beslut(red:s fetmarkeringar): "Det kan konstateras att åklagaren inte har varit behörig att bedriva förundersökning angående brott mot personuppgiftslagen när publiceringen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Fel har således förekommit vid hans myndighetsutövning."

"Avgörandet om en gärning skall anses som ringa eller inte skall ske genom en helhetsbedömning mot bakgrund av gärningens betydelse för myndighetsutövningen och gärningsmannens ansvar i det enskilda fallet. En viktig faktor är den skada som någon drabbas av genom den felaktiga myndighetsutövningen eller den risk för skada som kan uppstå. Även verksamhetens art är av betydelse vid bedömningen. Inom rättsväsendet är kravet på en korrekt handläggning särskilt stort."

Risken för skada är uppenbar om man sätter munkavle på pressen, något som måste tas med i en helhetsbedömning. Trots detta väljer alltså Riksåklagaren att betrakta Lennart Löthmans brott som ringa. "Åklagaren har gett en förklaring till det inträffade"... - om den typen av förklaring godtogs av rättsväsendet så skulle ingen brottsling över huvud taget någonsin kunna dömas. Så här skriver Fritt Frams ansvarige utgivare Fredrik Flink till JK med anledning av beslutet:

"Jag anser inte att brottet är ringa, särskilt som

1) Löthman kommit med minst sagt luddiga förklaringar som att han första gången varit otydlig gentemot utredningsmannen och att han andra gången trott att det var fritt fram att inleda förundersökning då JK konstaterat att det endast är JK som får inleda förundersökning i ett sådant här ärende och att det saknas anledning att inleda förundersökning om förtal. Till dess vidare utredning föreligger utgör det starka skäl att tro att Löthman, som rimligen måste ha någon juridikutbildning, hittar på undanflykter och att åklagare håller varandra om ryggen.

2) jag gång på gång skriftligen och mycket tydligt upplyst om att polis och åklagare handlar i strid med lagen. Löthman kan alltså knappast ha varit ovetande om detta. Inte heller har jag fått något svar på mina brev.

3) Löthman beslutat om hämtning till förhör, ett tvångsmedel som innebär mer än ringa olägenhet för den felaktigt misstänkte. Att hämtningen sedan inte kunde utföras var en tillfällighet som inte kan anses förmildrande, man hittade mig helt enkelt inte. Jag har heller aldrig skrivit att jag inte tänker medverka till några förhör, däremot att jag inte tänker medverka till några olagliga förhör - det är en avsevärd skillnad.

4) det tills vidare måste misstänkas att syftet varit att "sätta press på pressen", dvs att systematiskt hota med laga åtgärd för att komma åt misshagliga publiceringar som inte är straffbelagda, något som inte hör hemma i en rättsstat.

Därför begär jag härmed att JK inleder en undersökning och vidtar lämpliga åtgärder."
 
 
 
 
 
 

 

NYTT REKORD I ANTAL BESÖKARE

Läs vad läsarna tycker om avslöjandet av grova brottslingars namn

 

Tidigare rapportering:

Ett lyckligt slut?

ÅKLAGAREN LÄGGER NER

Slutligen(?) har åklagaren förstått att han inte är behörig att vidta utredningsåtgärder mot Fritt Fram, vilket vi påpekat i ett halvårs tid. Förundersökningen är nedlagd. Som motivering anges att brottet inte faller under allmänt åtal, lite märkligt eftersom det ifrågasatta brottet "Brott mot personuppgiftslagen" faller under allmänt åtal medan en ansvarig utgivare bara kan åtalas av JK och inte för "Brott mot personuppgiftslagen". Länspolismästaren har fortfarande inte hört av sig. Det ska bli intressant att se om polis och åklagare står över lagen så att anmälan om falsk tillvitelse alternativt tjänstefel kommer att avskrivas. Att detta brott skett med uppsåt kan bevisas genom uppgifter från JK om att åklagaren känt till från början att han inte varit behörig. Ett lyckligt slut på en åklagarkarriär?

 

(2003-02-18):

Osannolikt spännande fortsättning:

OLAGLIG KALLELSE POLISANMÄLS

Bara ett par månader efter att Justitiekanslern gett åklagaren en näsknäpp för att ha kallat FRITT FRAMs ansvarige utgivare till förhör (vilket åklagaren själv förklarat vara ett misstag som berodde på otydliga instruktioner till polisen) har man skickat en kallelse till "fortsatt förhör", fortfarande med anledning av misstanke om brott mot personuppgiftslagen som JK skriftligen konstaterat inte är tillämpbar på FRITT FRAM, vilket polisen över huvud taget inte kommenterat. Inte heller har det kommit något nytt beslut från JK. Här kan du läsa Fredrik Flinks uppgivna svar på kallelsen, följt av JK:s beslut. Efter att det som svar från polisen kommit bara ännu en kallelse har en polisanmälan om falsk tillvitelse alternativt tjänstefel lämnats in.

 

Polismyndigheten i Östergötland

Kriminalinspektör Mats Allard

Kopia för kännedom till Länspolismästaren
Er kallelse 2003-01-31 K34916-02

Trots att Justitiekanslern skriftligen gjort alldeles klart att det endast är JK som får inleda förundersökning i rubricerade ärende och avstått från vidare åtgärder mot Er enkom då åklagaren ångerfullt förklarat att det var ett misstag att kalla mig till förhör, vilket enligt åklagaren själv berodde på otydliga instruktioner till Er, så har jag i dag mottagit ännu en dylik kallelse.

Jag kunde förstås hålla öppet för att det är ett helt nytt ärende, men faktum är att det står "Fortsatt förhör med anledning av att du är misstänkt för brott mot personuppgiftslagen." Till yttermera visso är de enda personuppgifter som jag publicerat, för övrigt fullt lagligt eftersom de är offentliga handlingar, utgivna i en periodisk skrift vilket innebär, som jag från början påpekat och JK senare konstaterat, att personuppgiftslagen inte kan tillämpas.

Om det ska bli fler otydligheter så blir det svårt att förvänta sig att JK ska vara lika överseende i fortsättningen. Har inte polismyndigheten viktigare saker än att gång på gång av misstag kalla folk till förhör som strider mot grundlagen, särskilt då saken över huvud taget inte kommer att leda till lagföring?

Då jag åter kallas "misstänkt" av någon som redan blivit tillrättavisad för just detta, tänker jag inte finna mig längre och några olagliga förhör tänker jag inte medverka till. Om Ni vidtar ytterligare åtgärder i ärendet så kommer jag att göra anmälan inte bara till JK utan, då det uppenbarligen sker med uppsåt, även en polisanmälan om falsk tillvitelse.

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 Linköping

 

 

Så här lyder JK:s beslut ordagrant (observera att FRITT FRAM endast publicerat uppgifter ur domar om grovt rattfylleri samt att ISSN-nummer och uppgift om ansvarig utgivare anges på hemsidan):

 

 
 
 
 
 

BESLUT

2002-11-19

Dnr 2438-02-31

FRÅGA OM TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGENS ALTERNATIVT YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGENS TILLÄMPLIGHET PÅ UPPGIFTER SOM SPRITTS PÅ INTERNET

Justitiekanslerns beslut

Anmälan föranleder inte någon åtgärd.

Ärendet

Kammaråklagaren Lennart Löthman vid Åklagarkammaren i Linköping har beslutat att inleda förundersökning med anledning av misstanke om brott mot personuppgiftslagen. Misstanken avser publicering på hemsidan www.frihet.net av uppgifter om personer som dömts för rattfylleri. Sedan det uppmärksammats att den aktuella hemsidan är kopplad till tidskriften Fritt Fram har Lennart Löthman överlämnat ärendet hit för bedömning av om hemsidan omfattas av den tryck- eller yttrandefrihetsrättsliga regleringen.

Justitiekanslern har tagit del av innehållet på den aktuella hemsidan.

Justitiekanslern har vidare från Patent- och registreringsverket fått uppgift om att utgivningsbevis finns för den periodiska skriften Fritt Fram samt att Fredrik Flink anmälts som utgivare av skriften.

Justitiekanslern har också tagit del av innehållet i nr 7-8 för år 2001 samt nr 1-2, 3-4 och 5-6 för år 2002 av skriften Fritt Fram. I dessa nummer finns en hänvisning till den aktuella hemsidan.

Justitiekanslerns bedömning

Faller publiceringen på hemsidan under den tryck- eller yttrandefrihetsrättsliga regleringen?

Justitiekanslern är ensam åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Endast Justitiekanslern får besluta om tvångsmedel och inleda förundersökning med anledning av misstankar om sådana brott. Anmälningar som faller utanför tryck- eller yttrandefrihetsområdet är det en uppgift för allmän åklagare att handlägga.

Den första frågan att ta ställning till är mot denna bakgrund om uppgifterna på hemsidan omfattas av den tryck- eller yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Om det är fallet, kan ingripanden mot innehållet endast ske om det finns stöd för det i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Detta följer av de principer om dessa grundlagars exklusivitet som framgår av 1 kap. 3 § TF resp. 1 kap. 4 § YGL.

Innehållet på en hemsida faller i princip utanför den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Enligt den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF och den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL kan dock en hemsida under vissa förutsättningar omfattas av grundlagarna.

Databasregeln innebär att YGL:s föreskrifter om radioprogram skall tillämpas när bl. a. en redaktion för en tryckt periodisk skrift med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling. Det gäller under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret.

Några närmare uppgifter om hur redaktionen är sammansatt för den i ärendet aktuella tidskriften respektive hemsidan föreligger inte. Av utredningen framgår dock att Fredrik Flink angetts som ansvarig utgivare både för tidskriften och för hemsidan. Utformningen av skriften och hemsidan, och även innehållet, ger vidare intryck av att det finns en mycket nära koppling - för att inte säga en identitet - mellan de bägge redaktionerna. Sammantaget finns det därför enligt min mening anledning att utgå från att publiceringen på hemsidan uppfyller villkoren för att omfattas av databasregeln. Innehållet på hemsidan faller alltså under tillämpningsområdet för YGL. Frågan om något brott förekommit genom de uppgifter som publicerats där skall således prövas av mig.

Ett ingripande från min sida kan bara ske om ett yttrandefrihetsbrott har förekommit. Vilka brott som är yttrandefrihetsbrott anges i 5 kap. 1 § YGL jämförd med 7 kap. 4 § och 5 § TF. Av den uppräkning som där finns följer att brott mot personuppgiftslagen inte är ett yttrandefrihetsbrott. I 7 § personuppgiftslagen (1998:204) har också för tydlighets skull angetts att den lagens bestämmelser inte tillämpas i den utsträckning detta skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Förtal är däremot ett yttrandefrihetsbrott. Detta brott får emellertid enligt 5 kap 5 § första stycket brottsbalken inte åtalas av annan än målsäganden (enskilt åtal). Har målsäganden angett brottet till åtal får dock åtal väckas av åklagare, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (allmänt åtal).

I detta fall har någon angivelse av brottet från någon målsägande inte skett. Det saknas därmed skäl för mig att göra någon bedömning av om förtalsbrott förekommit.

Med hänvisning till det anförda skall anmälan således inte föranleda någon åtgärd.

Handläggningen av anmälningen om brott mot personuppgiftslagen

När en fråga om TF:s eller YGL:s tillämplighet aktualiseras är det av största vikt att polis och allmän åklagare avstår från ytterligare utredningsåtgärder till dess frågan om dessa grundlagars tillämplighet har klarlagts. I detta fall har det kommit till min kännedom att utredningsåtgärder har vidtagits efter det att ärendet i augusti 2002 överlämnats hit för bedömning. Kammaråklagaren Lennart Löthman har i en skrivelse hit förklarat att Fredrik Flink på grund av ett misstag har kallats till förhör och därvid delgetts misstanke om brott mot personuppgiftslagen. Lennart Löthman har angett att detta berott på att han inte varit tillräckligt tydlig när det gäller de direktiv som han lämnat till utredningsmannen. När han uppmärksammat misstaget har han underrättat utredningsmannen om att inga ytterligare åtgärder får vidtas innan Justitiekanslern fattat beslut i ärendet.

Av det anförda framgår att Lennart Löthman varit medveten om de principer som gäller för kompetensfördelningen mellan Justitiekanslern och allmän åklagare. Med hänsyn härtill och till att det inträffade uppenbarligen berott på ett misstag ger den felaktiga handläggningen inte anledning till någon ytterligare åtgärd från min sida.

Ärendet avslutas.
 
 

Göran Lambertz
 
 

Anders Eka
 
 

Exp. till

Kammaråklagaren Lennart Löthman
Åklagarmyndigheten i Linköping
Box 367
581 03 LINKÖPING
(dnr C-10-2812-02)
 
Fritt Fram
Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 LINKÖPING

 
 

Så här skrev vi 2002-12-12:

FRITT FRAM FRITT

- JK ger näsknäpp åt åklagare !

JK har avslutat ärendet om FRITT FRAM:s publicering av grova brottslingars namn. Det blir ingen prövning i domstol eftersom ifrågasatt brott inte angetts till åtal och det därmed enligt JK inte finns skäl att göra någon bedömning av om förtalsbrott förekommit.

JK gör däremot väldigt klart att det bara är tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott som kan komma ifråga när det gäller FRITT FRAM och att det bara är JK själv som har rätt att inleda förundersökning. JK ger till och med en näsknäpp åt åklagaren som efter det att ärendet i augusti överlämnats till JK trots det vidtagit utredningsåtgärder.

Åklagaren har i en skrivelse till JK förklarat att FRITT FRAM:s ansvarige utgivare av misstag kallats till förhör och delgivits misstanke om brott mot personuppgiftslagen samt att detta berott på att åklagaren inte varit tillräckligt tydlig gentemot polisen. Då det skett av misstag och då åklagaren ändå varit medveten om vad som gäller, avstår JK trots det felaktiga förhöret från ytterligare åtgärder.

Så här skrev FRITT FRAM om ärendet i slutet av oktober:

FRITT FRAMs utgivare i polisförhör

Fritt Frams ansvarige utgivare Fredrik Flink förhördes av polis under tisdagen. Misstanken gäller brott mot personuppgiftslagen i samband med publiceringen av sidan DE HOTAR DITT LIV. Misstanken är emellertid felaktig då Fritt Fram som periodisk skrift endast lyder under Tryckfrihetsförordningen.

- Jag har företett utgivningsbeviset och hänvisat alla frågor till en eventuell ny förundersökning med adekvat rubricering. Ett tryckfrihetsbrott förutsätter att det inte varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kommer jag i så fall att hävda att det varit, med samma självklarhet som när morgontidningar publicerar namn och bild på dömda mördare. Här handlar det dessutom om individer som inte sitter bakom lås och bom utan trots att de är dömda för grova brott far omkring ute på gator och vägar. Det minsta man kan begära är att få veta vem det är som hotar en till livet!

Det är en lokal åklagare i Linköping som inlett förundersökning om brott mot PUL. Samtidigt har Justitiekanslern rekvirerat exemplar av senaste årets utgivning. Vi ska inte spekulera i vad åklagarna har för taktik när den ena handen inte tycks veta vad den andra gör men vi ser fram emot en spännande fortsättning!

En fortsättning som alltså blev ännu mer spännande än vad vi hade trott...