Fritt fram ISSN 1403-1582Sidan publicerad 1999-10-08 Uppdaterad 1999-10-08  KONTAKT
 

TENHO ISBERG

- med personnummer 720518-0719 - den 20 april 1998 mördade han på ett synnerligen brutalt och hänsynslöst sätt en helt oskyldig tvåbarnsmor i Huddinge. Han var bevisligen ytterligt nära att ta livet av ytterligare minst ett tiotal utomstående personer. För detta dömdes han till tre års fängelse av Huddinge Tingsrätt, som konstaterade att hans gärning låg "mycket nära ett uppsåtligt handlande", en efter svenska domstolsförhållanden ovanligt hård formulering som i vardagsspråk motsvarar ett ovanligt brutalt mord.

Man skulle kunna tro att Tenho Isberg ångrar sitt brott men tvärtom utsätter han dödsoffrets anhöriga för ytterligare en rättegång där han kräver väsentligt lägre fängelsestraff och att de anhöriga inte ska få ens det kränkande lågt tilltagna skadestånd (mindre än advokaternas arvode) som tingsrätten beslutat, en begäran som Svea Hovrätt nu hörsammat och därmed utsatt de efterlevande för om möjligt ännu en kränkning.

Det kräver mycket självbehärskning att läsa och förmedla uppgifter ur domen. Man har svårt att finna ord, jag vill inte kalla det för mord, det är en alltför mild formulering. Jag har skrikit, förbannat, känt mig avtrubbad, svurit och gråtit under detta arbete. Trots allt känner jag hopp att så många som möjligt nu ska kunna få ta del av domen. Den innehåller mycket viktig information.

Observera att det jag publicerar här enbart är offentliga handlingar, som vem som helst har lagstadgad rätt att ta del av, och att det gäller en dömd våldsbrottsling, inte misstankar eller rykten. Inte heller har den dömde förnekat gärningen enligt domen. Efter exempelvis de s k stureplansmorden publicerade den samlade svenska pressen raskt namn och foto på en invandrare som inte ens varit åtalad och det befanns snart att en svensk var skyldig till morden. Något åtal för förtal var såvitt jag vet aldrig aktuellt trots att personen inte var dömd och trots att misstankarna visade sig felaktiga.

För att inte riskera att utsätta efterlevande eller vittnen ( i synnerhet de som själva var så nära att dödas) för ytterligare onödiga påfrestningar har jag ansett mig tvungen att stryka namn och adresser. Som alltid på nätet gäller reservation för eventuella överföringsfel. I övrigt lyder tingsrättens dom ordagrant och teckengrant enligt nedan. Förekommande stavfel/skrivfel torde vara originalförfattarens och förståeliga med tanke på uppgiften att upprätta ett långt protokoll över dessa fullkomligt barbariska handlingar.

Fredrik Flink
Ansvarig utgivare

 

HUDDINGE TINGSRÄTT
Rotel 14
Mål nr B 2003-98
DOM
1999-01-28
meddelad i
Huddinge
 
PARTER (antal tilltalade: 1)
Referensnummer: 15004633
 

Åklagare
kammaråklagaren Bengt Lund
7:e åklagarkammaren i Stockholm
 

Målsägande
1. xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxx xxxxxxx

3. xxxxx xxxxxxx

Målsägandebiträde:
advokaten Susanne Urwitz
Box 16116
103 23 STOCKHOLM
Målsägandebiträde för 1,2,3
 

Tilltalad
Tenho Isberg, 720518-0719
Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt
c/o Granfors
Rösvägen 1, 1tr
151 53 SÖDERTÄLJE

Offentlig försvarare:
advokaten Kjell Bastling
Patron Pehrs väg 8
141 35 HUDDINGE
______________________
 

DOMSLUT

BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
1. Vållande till annans död 3 kap 7 § 2 st brottsbalken
2. Grov vårdslöshet i trafik 1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)
3. Grovt rattfylleri 4 a § 2 och 3 pp trafikbrottslagen (1951:649)

PÅFÖLJD M M
Fängelse tre (3) år

ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr enligt lagen
(1994:419) om brottsofferfond.

ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
I beslag tagen påse med amfetamin, 0,20 gram, förklaras förverkad. Beslaget skall bestå.
(Södertörns polismästardistrikt; beslagsliggare 0227-40600-98, nr 1)

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1. Tenho Isberg skall utge skadestånd till xxxxxxx xxxxxxx med tjugofemtusen (25 000) kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 april 1998 till dess
betalning sker.
2. Tenho Isberg skall utge skadestånd till xxxxxx xxxxxxx med tjugofemtusen (25 000) kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 april 1998 till dess
betalning sker.
3. Tenho Isberg skall utge skadestånd till xxxxx xxxxxxx med tjugofemtusen (25 000) kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 april 1998 till dess
betalning sker.
4. Kjell Bastling tillerkänns ersättning av allmänna medel med åttatusenniohundranio
(8909) kr. Av beloppet avser 8424 kr arbete och 485 kr tidsspillan. Mervärdeskatt ingår
med 1781 kr.
5. Susanne Urwitz tillerkänns ersättning av allmänna medel med sjuttontusenåttahundra-
femtiotvå (17 852) kr. Av beloppet avser 14 742 kr arbete, 2 910 kr tidsspillan och 200 kr
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 3 570 kr.
6. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet skall stanna på staten.
7. Tenho Isberg förpliktas att till statsverket återgälda kostnaden för analys av blodprov
med tvåhundraåttio (280) kr.
______________________
 

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar på Tenho Isberg enligt 1 § andra stycket och 4 a §
trafikbrottslagen (1951:649) samt 3 kap. 7 § andra stycket brottsbalken för grov
vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och vållande till annans död, grovt brott, med följande
påståenden.

Tenho Isberg har den 20 april 1998 vid färd med personbilen LPC 960 inom tättbebyggt
område på Flottiljvägen-Huddingevägen-Nibblevägen-Katrinebergsvägen inom Huddinge
kommun gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra
personers liv och egendom genom att företa omkörningar av andra fordon trots mötande
trafik samt genom att hålla en mycket hög hastighet med hänsyn till trafiksituationen, vilket
fått till följd att Tenho Isberg tappat kontrollen över sitt fordon och på Katrinebergsvägen
kommit över på mötande trafiks körbana och där med stor kraft sammanstött med
personbilen CUF 224 förd av Xxxx Xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxx har avlidit i samband med sammanstötningen. Tenho Isberg har genom sitt
oaktsamma färdsätt orsakat hennes död.

Tenho Isberg har dessutom vid samma tillfälle med sitt fordon skadat ett staket invid vägen.
Under körningen har Tenho Isberg varit så påverkad av narkotika att han inte kunnat föra
fordonet på ett betryggande sätt. 1,0 mikrogram amfetamin och 0,02 mikrogram morfin per
gram blod har uppmätts efter körningen. Rattfylleriet är att anse som grovt, då Tenho
Isberg vid färden varit avsevärd påverkad av narkotika och färden, som redan nämnts, varit
en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

------------------------

Målsägandena biträder åtalet.

------------------------

Åklagaren har vidare yrkat dels att Tenho Isberg förpliktas att till statsverket återbetala 280
kr avseende kostnaden för analys av blodprov, dels att i beslag tagen påse med 0,20 gram
amfetamin förklaras förverkad.

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxx har yrkat att Tenho Isberg förpliktas
att till var och en av dem betala skadestånd med 25 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från och med den 20 april 1998 till dess betalning sker. Som grund för yrkandena har de
åberopat att de på grund av Xxxx Xxxxxxxs död åsamkats personskada i form av psykisk
lidande.

Tenho Isberg har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningarna, eftersom
han på grund av narkotikapåverkan inte har en adekvat minnesbild av händelsen. Han har
dock inte velat vidgå att han skulle ha visat uppenbar likgiltighet för andra personers liv och
egendom. Han har vitsordat att han före körningen tog amfetamin och morfin men hävdat
att dessa droger inte har inverkat menligt på hans körning, eftersom han sedan lång tid - 10
år - före den aktuella händelsen missbrukat framför allt amfetamin. Vad gäller de särskilda
yrkandena har Tenho Isberg med hänvisning till sin inställning i ansvarsdelen förklarat att
han varken kan medge eller bestrida återbetalningsyrkandet; förverkandeyrkandet har han
medgett.

Med hänvisning till inställningen i ansvarsdelen har Tenho Isberg förklarat att han varken
kan medge eller bestrida skadeståndsskyldighet. Han har heller inte kunnat vitsorda att
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxx har åsamkats personskada i form av
psykiskt lidande. Han har i och för sig vitsordat yrkade belopp och ränta.

På åklagarens begäran har polisinspektören Nnnnnnnn Nnnnnnnnn, polisassistenten Nnnnnnnnn
Nnnn, Nnnnnnn Nnnnnnnn och Nnnnnnn Nnnnnnnn hörts som vittnen. Som
skriftlig bevisning har åklagaren åberopat analysbesked från Rättsmedicinalverket,
informationsunderlag om trafikolycka, intyg om dödsorsak, utlåtande av rättsläkare,
fotografier över skador på de inblandade fordonen samt karta. I samband med
vittnesförhöret med Nnnnnnnn Nnnnnnnnn har en videofilm över vägsträckan Flottiljvägen -
Huddingevägen - Nibblevägen - Katrinebergsvägen spelats upp.

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxx har åberopat förhör med sig själva i
skadeståndsdelen angående deras reaktioner och psykiska hälsotillstånd efter händelsen till
styrkande av att de åsamkats personskada i form av psykiska besvär på grund av
hustruns/moderns död.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Inledningsvis är följande utrett. Måndagen den 20 april 1998 vid 17-tiden körde Nnnnnnnn Nnnnnnnnn i en målad polisbil på Flottiljvägen i riktning mot Huddingevägen. Han var
ensam i bilen. I höjd med Brantbrinks idrottsplats svängde en personbil av märket Volvo
245 ut från vänster och lade sig omedelbart framför polisbilen. Föraren av Volvon var
Tenho Isberg. Volvon framfördes så vingligt och osäkert att Nnnnnnnn Nnnnnnnnn drog
slutsatsen att föraren antingen var mycket berusad eller hade drabbats av sjukdom, och han
beslutade därför att Volvon skulle stannas för kontroll. Tenho Isberg hörsammade dock
inte Nnnnnnnn Nnnnnnnnns anmaningar att stanna - blåljus och siren samt vid sista anmaningen
direkt genom ögonkontakt då polisbilen körde upp jämsides med Volvon - utan ökade i
stället hastigheten och fortsatte Flottiljvägen fram till Huddingevägen där Tenho Isberg
svängde höger. Därefter svängde han vänster in på Nibblevägen. På Nibblevägen, ungefär i
bredd med Eklidsskolan, blev Nnnnnnnnn Nnnn, som inte var i tjänst, omkörd av Tenho
Isberg. En kort sträcka därefter mötte Tenho Isberg Nnnnnnn Nnnnnnnn och Nnnn nnnnnnnn
vilka, med Nnnnnnn Nnnnnnnn bakom ratten, kom körande på Katrinebergsvägen i riktning
mot Huddingevägen. Efter ytterligare en sträcka, ungefär i höjd med Dymmelkärrsvägen,
blev Nnnnnnn Nnnnnnnn, som körde i riktning mot Glömstavägen, omkörd av Tenho Isberg.
När Tenho Isberg sedan skulle passera över ett av backkrönen på Katrinebergsvägen, det
som är beläget närmast före avfarten till Blåklocksvägen, förlorade han kontrollen över
Volvon. Detta resulterade i en kollision med en personbil av märket Daihatsu Applause
som färdades i riktning mot Huddingevägen, alltså motsatt riktning mot Tenho Isberg och
som kördes av Xxxxxx Xxxxxxx. I den bil som färdades närmast efter Daihatsun befann sig
Nnnnn Nnnnnnnnnn som passagerare i framsätet. Kort efter kollisionen avled Xxxxxx Xxxxxxx.
Körsträckan från Brantbrinkens idrottsplats till kollisionsplatsen är inom tättbebyggt
område och uppgår till drygt sex kilometer.

Tenho Isberg har i allt väsentligt uppgett följande. Han hade varit och badat bastu hos en
kompis. Han hade tagit amfetamin och morfin. När han fick syn på polisbilen utanför
Brantbrinkens idrottsplats pysslade han med papper som han hade i knät, vad det var för
papper kan han inte komma ihåg. Det är riktigt att polisen ville stanna honom. Han fick
dock panik när han såg polisbilen, eftersom han var rädd för att få stryk av polisen, vilket
han tidigare fått; dessutom var han påverkad. Han fick inte heller "chansen att stanna",
eftersom polisbilen "pressade honom så mycket". Han försökte köra ifrån polisbilen men
den följde efter i en "regelrätt polisjakt", och det stressade honom väldigt mycket. På grund
av drogpåverkan har han dåligt minne av själva körningen. Han minns att han gjorde
omkörningar. Han vet inte hur fort han körde men uppskattar hastigheten till mellan 80-100
km/tim. Det var mycket folk ute och det var livlig trafik. Han minns att han tänkte på att
det var stor risk att människor och egendom skulle komma till skada under körningen, och
han tyckte att det var märkligt att polisen inte tog hänsyn till det och avslutade "jakten". -
Om polisbilen inte hade jagat honom skulle han ha parkerat bilen och gått sin väg.
Av vittnesförhören återger tingsrätten följande.

Nnnnnnnn Nnnnnnnnn: Nästan omedelbart efter det att han fick syn på Volvon gled den
mycket sakta - omkring 10 km/tim - över i mötande körfält och var mycket nära att
kollidera med ett mötande fordon. Efter det sista misslyckade stoppförsöket ökade Volvon
hastigheten markant, och när den sedan närmade sig den enkelriktade viadukten strax före
Huddingevägen gjorde den en "helt okontrollerad" omkörning av två framförvarande
fordon. Före omkörningen trodde han att Volvon skulle vara tvungen att stanna, eftersom
han uppfattade det som att det inte var möjligt att köra om där. Emellertid lyckades dock omkörningen på något sätt. Marginalen till bilen längst fram var inte större än
"frimärkesbredd", och Volvon lyckades just klämma sig in mellan den bilen och tunneln
under viadukten. Det uppstod kaos i viadukten. Det sista Nnnnnnnn Nnnnnnnnn därefter såg
av Volvon tills han anlände på kollisionsplatsen var att den svängde vänster från
Huddingevägen in på Nibblevägen; då var den 300-400 meter framför honom.
Nnnnnnnnn Nnnn: Hon körde i cirka 50 km/tim. När hon befann sig på toppen av ett
backkrön där vägen är ganska kurvig blev hon plötsligt i hög hastighet omkörd av en Volvo
som låg i mötande körfält. Hon tyckte att omkörningen var helt vansinnig. Hade det
kommit en mötande bil hade det oundvikligen blivit frontalkrock. Kort därefter, i en kraftig
högerkurva, körde Volvon återigen ut i mötande körfält och körde om ytterligare en bil;
likaså här skulle det oundvikligen ha blivit en frontalkrock om en mötande bil hade kommit.
Nnnnnnn Nnnnnnnn: Hon körde något fortare än 50 km/tim med två bilar framför sig då hon
och de andra bilarna blev omkörd av en Volvo som höll mycket hög hastighet, så hög att
det gungade till i hennes bil vid omkörningen. Vid omkörningen fick Volvon möte med en
bil, och det var mycket nära en frontalkrock.

Nnnnnnn Nnnnnnnn: Kort efter en skarp vänstersväng ungefär i bredd med Eklidsskolan såg
han en Volvo som i mycket hög fart höll på att köra om tre fordon och kom rakt emot
honom och hans hustru. Han förstod att Volvon inte skulle väja, och i sista lyckades han
undvika en frontalkollision genom att det lyckligtvis föll sig så att det just där fanns en väg
till höger som han svängde in på. Hade han inte lyckats med denna manöver hade en
frontalkollision varit oundviklig.

Nnnnnn Nnnnnnnnnn: Strax före ett backkrön såg han att en Volvo kom över krönet med alla
fyra hjul i luften, varefter den landade med vänster front mot den mötande Daihatsuns
högra front. Det blev en oerhört våldsam kollision, som kastade Daihatsuns cirka 10 meter
bakåt; Volvon hamnade på taket. När Volvon kom över krönet var den cirka 1,5 meter upp
i luften, och han kunde se bilens underrede under "flygfärden". Han är plåtslagare till yrket
och att döma av de omfattande skador som uppstod på bilarna och hur våldsam kollisionen
var måste hastigheten ha varit minst 100 km/tim.

Tingsrättens bedömning

Som kan konstateras har samtliga vittnen avgett berättelser som var för sig från deras
respektive platser för iakttagelser i det väsentliga väsentliga stämmer med åklagarens
påstående att Tenho Isberg höll en mycket hög hastighet. Dessa uppgifter stämmer väl med
fotografierna som visar att bilarna totalförstördes vid kollisionen och det faktum att
Daihatsun, trots att den höll cirka 50 km/tim och färdades i en nästan motsatt riktning till
Volvon, förflyttades hela tio meter till följd av kollisionen. Här bör också särskilt anmärkas
dels Nnnnnnn Nnnnnnnns uppgift att hennes bil gungade till vid omkörningen, dels Nnnnn
Nnnnnnnnnnn uppgift att Volvon "flög" över backkrönet och att han då såg hela underredet
på den. Även om utredningen av förklarliga skäl inte ger tillräcklig grund för att ange vilken
hastighet Tenho Isberg höll visar den dock enligt tingsrätten med tillräcklig tydlighet att
han under större delen av körsträckan måste ha hållit en hastighet som inte obetydligt
översteg dubbla den tillåtna under merparten av sträckan, nämligen 50 km/tim. Samtliga
vittnen utom Nnnnn Nnnnnnnnnn har vidare vittnat om att Tenho Isberg företog omkörningar
trots mötande trafik; vid två av dessa tillfällen var det dessutom mycket stor risk för
frontalkollision. Vad gäller trafiksituationen visar utredningen att körningen skedde under
rusningstid inom tättbebyggt område där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim, delvis 30
km/tim, och att det var många människor och fordon var i rörelse. Med hänsyn till det
anförda finner tingsrätten till en början att det är bevisat att Tenho Isberg företog
omkörningar av andra fordon trots mötande trafik och att han till följd av en alltför hög
hastighet med hänsyn till trafiksituationen tappade kontrollen över Volvon och på
Katrinebergsvägen kom över på mötande trafiks körbana och där med stor kraft
sammanstötte med en personbil förd av Xxxxxx Xxxxxxx. Genom att handla så under nämnda
trafiksituation bedömer tingsrätten att Tenho Isberg, som var medveten om riskerna med
sin körning, betedde sig grovt oaktsamt och visade att han var uppenbart likgiltig för andra
personers liv och egendom. Han skall därför dömas för grov vårdslöshet i trafik.
Undersökande rättsläkare har i utlåtande över den rättsmedicinska
obduktionsundersökningen av den döda kroppen efter Xxxxxx Xxxxxxx anfört bl. a. att "alla
gjorda observationer anger att hon [Xxxxxx Xxxxxxx] avled i sviterna till, d.v.s som en direkt
följd av de skador hon ådrog sig vid den aktuella trafikolyckan, måndagen den 20 april
1998. Samme läkare har vidare i intyg om dödsorsak avseende Xxxxxx Xxxxxxx som
omedelbar dödsorsak angett "Brott på halskotpelaren åtföljt av krosskador i hjärnan". Av
dessa utlåtanden finner tingsrätten utrett att Xxxxxx Xxxxxxx avled som en direkt följd av
kollisionen med den Volvo som framfördes av Tenho Isberg. På grund av detta och då,
som sagts, Tenho Isberg vid framförandet av Volvon var grovt oaktsam och uppenbart
likgiltig för andra personers liv och egendom, finner tingsrätten bevisat att han av
oaktsamhet orsakade Xxxxxx Xxxxxxxs död.

Tenho Isberg har vitsordat att han före körningen tog amfetamin och morfin. Detta i
förening med analysbeskedet över hans blod gör att tingsrätten finner utrett att Tenho
Isberg under körningen hade en halt av 1,0 mikrogram amfetamin och 0,02 mikrogram
morfin per gram blod. Av analysbeskedet framgår att morfin är klassat som trafikfarligt. Av
ett informationsblad från Rättskemiska avdelningen, Linköping, om amfetamin framgår att
koncentrationen 1,0 mikrogram amfetamin per gram blod är klassat som en "stor"
missbrukardos. Angående amfetamins trafikfarlighet är följande antecknat i
informationsbladet. "Trafikfarligklassning har utförts endast på registrerade läkemedel.
Amfetamin har därför inte klassats i detta sammanhang. Emellertid kan amfetamin påverka
bl. a. viljemässiga rörelser, vilket leder till delvis okontrollerade yviga rörelser. Vidare kan
amfetamin ge psykisk påverkan som kan innefatta självöverskattning med ökat risktagande
som följd. Dessutom kan koncentrationsförmågan nedsättas och s.k. tankeflykt uppträda.
På grund av att man upplever ett minskat sömnbehov kan kraftiga trötthetssymptom
uppträda i ett senare skede av påverkan av amfetamin. På grundval av ovanstående är
amfetamin ett medel som bör betraktas som trafikfarligt." Mot denna bakgrund och då det
även av Tenho Isbergs egna uppgifter har kommit fram att han var så narkotikapåverkad att
han inte har fullt minne av händelsen drar tingsrätten slutsatsen att han var avsevärt
påverkad av narkotikan. Därtill visar utredningen, i enlighet med ovan gjord bedömning,
att framförandet av fordonet också har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.
Tenho Isberg skall därför dömas för grovt rattfylleri.

Eftersom Tenho Isberg orsakade  Xxxxxx Xxxxxxxs död samtidigt som han begick grovt
rattfylleri bör vållandet till annans död bedömas som grovt.
Slutligen är det genom fotografier över kollisionsplatsen utrett att Tenho Isberg vid
kollisionen också var orsak till att ett staket skadades.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten alltså att Tenho Isberg skall dömas helt i enlighet
med gärningsbeskrivningen och att denna bör rubriceras som åklagaren har gjort.

Påföljdsfrågan mm

Den brottslighet som Tenho Isberg har befunnits skyldig till är mycket allvarlig och har så
högt straffvärde att annan påföljd än fängelse är inte bör komma i fråga.

Vid bestämmande av fängelsestraffets längd beaktar tingsrätten särskilt följande.
Enligt 29 kap. 1 § brottsbalken skall straff, med beaktande av intresset av en enhetlig
rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller
den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt
beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett
eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft.

Tenho Isbergs körning skedde inom tättbebyggt område i centrala delar av Tullinge, bl.a.
genom Tullinge centrum och förbi en skola. Stora delar av sträckan är backig och kurvig
med skymd sikt. Denna körning, med alla dess abstrakta och konkreta faremoment, kan
betecknas som synnerligen hänsynslös och innebar en avsevärd fara för trafiksäkerheten,
vilken också förverkligades genom den mycket våldsamma och dödsbringande kollisionen
med det fordon som Xxxxxx Xxxxxxx framförde. Tenho Isberg måste ha insett farorna med
körningen. Det bör här vidare anmärkas att Tenho Isberg orsakade Xxxxxx Xxxxxxxs död
genom grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande och som hade
samband med det uppsåtliga brottet grovt rattfylleri. Tingsrätten bedömer att
brottslighetens straffvärde motsvarar ett fängelsestraff om tre år.

De särskilda yrkandena är lagligen grundade.

Skadeståndsfrågan

Som sagts har Tenho Isberg orsakat Xxxxxx Xxxxxxxs död genom grov vårdslöshet som
ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. Den grova vårdslösheten har haft samband
med det uppsåtliga brottet grovt rattfylleri. En sådan vårdslöshet är i och för sig
skadeståndsgrundande i ett fall som detta (jämför NJA 1996 s. 377 och Bertil Bengtsson,
Svensk Juristtidning nr. 2/98 sid 101). Tenho Isberg har emellertid bestritt att
målsägandena har drabbats av personskada. Utredningen i denna del består av förhör med
xxxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxx. Målsägandena åberopade inledningsvis förhör med
xxxxxx xxxxxxx. Detta förhör återkallades dock sedan xxxxxx xxxxxxx under
huvudförhandlingen drabbats av ett epileptiskt anfall och målsägandena inte ville avskilja
skadeståndsdelen.

Både xxxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxx har avgett berättelser med ett sådant innehåll och
på ett sådant sätt att det starkt vittnar om att den sorg de bär inom sig till följd av att de
mist sin maka och moder på det som skett har tagit så hårt på dem att sorgen kan sägas ha
manifesterat sig i dem på ett sätt som är att anse som personskada. De har även vittnat om
hur xxxxxx xxxxxxx upplevt moderns dödsfall. I hans fall blev ju också den psykiska
spänningen av att närvara vid en huvudförhandling och där rekapitulera omständigheterna
kring moderns död så stor att den utlöste ett epilepsianfall, trots att han medicinerar mot
det.

Tingsrätten ifrågasätter inte målsägandenas uppgifter och bedömer att dessa i förening med
deras sätt att avge uppgifterna är sådana att de är utgör tillräcklig bevisning för att visa
skada. På grund av detta och då beloppen och räntan är ostridiga bifaller tingsrätten
skadeståndsyrkandena.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Överklagande senast den 18 februari 1999; ställs till Svea hovrätt.

På tingsrättens vägnar
 

Patrick Baerselman