Fritt framISSN 1403-1582 Sidan publicerad 2000-05-19Uppdaterad 2003-07-19   KONTAKT
 

SVEN GRUNDSTRÖM

- med personnummer 481219-1213 - den 19 september 1998 avrättade han, enligt vittnesuppgifter i tingsrätten, en helt oskyldig fyrabarnsfar. Två av hovrättens fem ledamöter, liksom alla utom en av tingsrättens ledamöter, ansåg det bevisat att gärningen låg mycket nära ett uppsåtligt handlande men hovrättens majoritet ordnade så att de efterlevande aldrig fick det utdömda skadeståndet. Intressant är att tingsrätten åberopar att grov vårdslöshet kan likställas med uppsåtligt handlande.

Sven Grundström bestred ansvar under åberopande av att det inträffade var en olyckshändelse! Tingsrätten och hovrätten var dock överens om att döma honom till tio månaders fängelse för grova brott.

Som vanligt vill jag varna för en fruktansvärd läsning, men det är naturligtvis ingenting mot vad de efterlevande tvingats gå igenom. För att inte riskera att i onödan utsätta efterlevande eller vittnen för ytterligare påfrestningar har jag ansett mig tvungen att stryka namn och adresser. Som alltid på nätet gäller reservation för eventuella överföringsfel. I övrigt lyder tingsrättens dom ordagrant och teckengrant enligt nedan.

 

Fredrik Flink

Ansvarig utgivare

PS. En läsare har uppmärksammat mig på att jag på ett ställe i texten missat att stryka offrets efternamn. Det är nu åtgärdat och jag hoppas verkligen att det inte åsamkat de efterlevande någon skada.

 

 
 
 

"

FALU TINGSRÄTT

Mål nr B 1792-98
DOM
1999-03-26
meddelad i
Falun
 
PARTER (antal tilltalade: 1)
Referensnummer: 17102767
 
Åklagare
kammaråklagaren Gun-Britt Ström
Åklagarkammaren i Falun
 
Målsägande
1. xxxxxxxxx xxxx, hos målsägandebiträdet
 
2. xxxxxx xxxx, hos målsägandebiträdet
 
3. xxxxxxx xxxx, hos målsägandebiträdet
 
4. xxxxx xxxx, hos målsägandebiträdet
 
5. xxxxxx xxxx, hos målsägandebiträdet
 
Målsägandebiträde för 1-5
advokaten Göran Svenvall
Advokatbyrå Zedendahl & Co
Box 50
781 21 BORLÄNGE
 
Tilltalad
SVEN Erik Grundström, 481219-1213
Herrhagsvägen 71
791 76 FALUN
 
Offentlig försvarare:
advokaten Per Borgblad
Advokatfirman Glimstedt
Box 283
791 26 FALUN
______________________________
 
 
DOMSLUT
__________
 
BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
1. Vållande till annans död 3 kap 7 § 2 st brottsbalken
2. Grovt rattfylleri 4 a § 3 p trafikbrottslagen (1951:649)
 
PÅFÖLJD
Fängelse tio (10) månader
 
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr
enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond
 
ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
I beslag tagna fem (5) öl Pripps Blå 3,5 à 50 cl förklaras förverkade.
Beslaget skall bestå (Polisområde västra Dalarna; TBO 775-98)
 
BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1. Sven Grundström skall utge skadestånd till xxxxxxxxx xxxx med
trettiotusen (30.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 19 september 1998 till dess betalning sker
2. Sven Grundström skall utge skadestånd till xxxxxx xxxx med
trettiotusen (30.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 19 september 1998 till dess betalning sker
3. Sven Grundström skall utge skadestånd till xxxxxx xxxx med
trettiotusen (30.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 19 september 1998 till dess betalning sker
4. Sven Grundström skall utge skadestånd till xxxxxxx xxxx med
trettiotusen (30.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 19 september 1998 till dess betalning sker
5. Sven Grundström skall utge skadestånd till xxxxx xxxx med
trettiotusen (30.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 19 september 1998 till dess betalning sker
6. Göran Svenvall tillerkänns av allmänna medel ersättning för uppdraget
som målsägandebiträde åt xxxxxxxxx xxxx tvåtusenfemhundrafemtiosju
(2.557) kr 40 öre. Av beloppet avser 2.527 kr 20 öre arbete och 30 kr 20 öre
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 511 kr 50 öre.
7. Göran Svenvall tillerkänns av allmänna medel ersättning för uppdraget
som målsägandebiträde åt xxxxxx xxxx tvåtusenfemhundrafemtiosju
(2.557) kr 40 öre. Av beloppet avser 2.527 kr 20 öre arbete och 30 kr 20 öre
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 511 kr 50 öre.
8. Göran Svenvall tillerkänns av allmänna medel ersättning för uppdraget
som målsägandebiträde åt xxxxxx xxxx tvåtusenfemhundrafemtiosju
(2.557) kr 40 öre. Av beloppet avser 2.527 kr 20 öre arbete och 30 kr 20 öre
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 511 kr 50 öre.
9. Göran Svenvall tillerkänns av allmänna medel ersättning för uppdraget
som målsägandebiträde åt xxxxxxx xxxx tvåtusenfemhundrafemtiosju
(2.557) kr 40 öre. Av beloppet avser 2.527 kr 20 öre arbete och 30 kr 20 öre
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 511 kr 50 öre.
10. Göran Svenvall tillerkänns av allmänna medel ersättning för uppdraget
som målsägandebiträde åt xxxxx xxxx tvåtusenfemhundrafemtiosju
(2.557) kr 40 öre. Av beloppet avser 2.527 kr 20 öre arbete och 30 kr 20 öre
utlägg. Mervärdeskatt ingår med 511 kr 50 öre.
11. Per Borgblad tillerkänns av allmänna medel ersättning för arbete med
åttatusenfyrahundratjugofyra (8.424) kr. I beloppet ingår mervärdeskatt
med 1.685 kr
12. Kostnaderna för försvaret, målsägandebiträde och blodanalys skall
stanna på staten
_____________________________
 
YRKANDEN
 
Se bilaga 1.
 
Den avlidnes sambo xxxxxxxxx xxxx och deras fyra gemensamma barn, xxxxxx
xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx samt xxxxx xxxx har var och en yrkat
skadestånd av Grundström för sveda och värk i form av psykiskt lidande med
30.000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 september 1998 till dess
betalning sker.
 
 
DOMSKÄL
 
SKULD
 
Grundström har erkänt rattfylleri, dock inte grovt brott. Han har bestritt ansvar för
vållande till annans död under åberopande av att det inträffade var en
olyckshändelse. I andra hand har Grundström gjort gällande att vållandet skall
bedömas som ringa brott eller i sista hand som brott av normalgraden.
 
Grundström har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med Nnn
Nnnnnnnn. Vidare har åklagaren åberopat ett analysresultat av vilket framgår att
Grundström hade en alkoholkoncentration under körningen som uppgick till 0,83
promille. Även fotografier och en skiss över olycksplatsen har åberopats, se
domsbilaga 2. Åklagaren har även åberopat ett utlåtande från Rättsmedicinalverket
av vilket framgår att Xxxxx Xxxxxxxx avled till följd av de skador han åsamkades vid
trafikolyckan.
 
Av utredningen framgår att trafikolyckan ägde rum i samband med att Grundström
den 19 september 1998 förde personbil i sydvästlig riktning på länsväg 293 vid
Ängesgårdarna, Borlänge kommun. Vägbanan var våt och fuktig. Den väg
Grundström körde har en skarp högerkurva som börjar strax innan korsningen med
länsväg 825. Hastigheten är begränsad till 70 km/h på platsen. Omkring kl 10.20
körde Grundström på Xxxxx Xxxxxxxx i korsningen med länsväg 825 och körde
därefter av vägen. Xxxxxxxx färdades vid tillfället på cykel i motsatt riktning på
länsväg 293. Grundström fick inga skador vid händelsen medan Xxxxxxxx avled.
 
Grundström har uppgett följande. Den aktuella dagen gick han upp tidigt på
morgonen för att köra till sin mor och därifrån vidare till sommarstugan i Bäsnan.
Han lånade sin mors nyligen anskaffade bil. Han hade druckit en flaska vin och
några öl kvällen innan med avslutning kring midnatt. När han på morgonen satte
sig i bilen kände han inte sig onykter. Han höll normal hastighet, cirka 50 km/h när
han närmade sig korsningen där han skulle svänga till vänster mot Kvarnsveden.
Han har kört denna sträcka många gånger och visste att korsningen var svår. Därför
saktade han farten innan han skulle svänga. Han såg att en cyklist kom från motsatt
håll och kände till cyklistens företrädesrätt, men bedömde att denne inte skulle
hinna fram till korsningen före Grundström. Dessutom tittade cyklisten mot höger i
korsningen, vilket fick Grundström att tro att denne hade för avsikt att svänga till
höger, men i stället cyklade han rakt fram. Grundström bromsade när han insåg att
cyklisten inte tänkte stanna, men fick sladd på bilen vid tvärbromsningen och körde
rätt på Xxxxxxxx. Vid inbromsningen åkte motorhuven upp och krossade vindrutan
på bilen. Grundström förlorade siktet och i tumultet råkade han förmodligen trampa
ned gaspedalen så att bilen for rakt ut på fältet. När Grundström lyckades ta sig ur
bilen påbörjade han omedelbart första- hjälpen räddning på Xxxxxxxx. Grundström
anser att det inträffade varit en olyckshändelse.
 
Av vittnesförhöret med Nnn Nnnnnnnn framgår i huvudsak följande. Den aktuella
dagen körde han sin bil från Amsberg på länsväg 293. Omkring 100 meter framför
honom färdades en cyklist mot korsningen med länsväg 825. Nnnnnnnn, som hade
god sikt, såg att cyklisten gav tecken för att visa att han skulle svänga till höger i
korsningen. Samtidigt kom en bil från Faluhållet in i korsningen. Bilen körde i
"vansinnesfart", omkring 90-100 km/h, på fel sida av vägen i rak kurs mot
cyklisten. Bilen körde på cyklisten utan att bilens förare visade någon tendens till att
stanna eller svänga. Det såg ut som en "avrättning" av cyklisten vilken flög med
bilen en sträcka. Bilen fortsatte ut i diket. En vägskylt som stått i korsningen följde
också med bilen, som körde en 30-40 meter ut i terrängen innan den stannade.
Nnnnnnnn hade själv bromsat in sitt fordon då han för ett ögonblick trodde att den
mötande bilen även skulle krocka med honom.
 
Tingsrättens bedömning
 
Genom Grundströms erkännande och åberopat analysbesked är det styrkt att
Grundström gjort sig skyldig till rattfylleri på sätt åklagaren påstått. Vidare finner
rätten att Nnnnnnnns vittnesmål är helt tillförlitligt. Genom Nnnnnnnn uppgifter är
klarlagt att Grundström fört sitt fordon på fel sida av körbanan i en skarp kurva och
dessutom hållit en i förhållande till vägens sträckning och övriga omständigheter
alltför hög hastighet, varför en trafikolycka inträffat. Grundströms körsätt har
innefattat ett sådant medvetet risktagande som skall beaktas vid bedömningen av
svårighetsgraden av brottet. Rätten finner att Grundströms förande inneburit en
påtaglig risk för trafiksäkerheten. Rattfylleribrottet är därför att bedöma som grovt.
 
Genom vittnets uppgifter om Grundströms körsätt och Rättsmedicinalverkets
utlåtande är vidare styrkt att Grundström av oaktsamhet har vållat Xxxxx Xxxxxxxxs
död. Frågan är då om brottet - på sätt åklagaren påstått - skall bedömas som grovt.
 
Enligt 3 kap 7 § 2 st brottsbalken skall vad gäller vållande till annans död som
begåtts vid förande av motorfordon vid bedömningen om brottet är grovt särskilt
beaktas om gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller annat medel. I
förarbetena till aktuellt lagrum har uttalats bland annat följande. "Det bör....krävas
att gärningsmannens tillstånd haft något inflytande på effekten. Det bör därvid
betonas att det inte krävs att alkoholpåverkan varit den enda, eller ens den främsta,
orsaken till olyckan, utan att det ofta kan räcka att påverkan satt ner omdömet eller
reaktionsförmågan eller liknande på ett sätt som medverkat till händelseförloppet.
Ju högre påverkansgraden är desto mindre torde krävas för att visa ett samband
mellan berusningen och effekten." (prop 1993/94:44 sid 68).
 
Med hänsyn till den relativt höga alkoholkoncentration i Grundströms blod samt
omständigheterna kring olyckan finner tingsrätten att det är klarlagt att Grundströms
alkoholpåverkan medverkat till händelseförloppet och därmed den dödliga
utgången. Brottet vållande till annans död skall därför bedömas som grovt.
 
Påföljden
_______
 
Grundström förekommer inte i kriminalregistret.
 
Av infordrad personutredning framgår bland annat följande: Grundström lever
under ordnade förhållanden, men han har ett utvecklat alkoholmissbruk sedan
många år tillbaka. Han har druckit alkohol nästan varje dag i 30 års tid. Sedan
aktuell händelse har Grundström förlikat sig med att han är alkoholist. Han har haft
samtal med en psykoterapeut, varit på behandlingshem för sitt missbruk samt efter
avslutad behandling deltagit i AA-möten och i kommunens eftervård. Frivården har
föreslagit att Grundström döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Behandlingen avser fem veckors alkohol- och drogbehandling på Jälla, vilket
Grundström redan fullföljt, tolv månaders efterbehandling i öppenvården EKANS
regi, jämte samtalsterapi på obestämd tid.
 
Den brottslighet som Grundström gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden
normalt skall bestämmas till fängelse. Särskilt bör beaktas att minimistraffet för
grovt vållande till annans död är sex månaders fängelse.
 
Av utredningen om Grundströms personliga förhållanden framgår att han har ett
övervakarbehov och att han genomgått en kortvarig behandling på en
vårdinstitution samt att eftervården fortgår. För att skyddstillsyn med
behandlingsplan skall komma i fråga krävs att rätten finner att den föreslagna planen
kan godtas som ersättning för det fängelsestraff som annars skulle ha utdömts.
Rätten anser att den föreslagna behandlingsplanen inte är tillräckligt ingripande i
förhållande till det straffvärde brottet har. Någon annan påföljd än fängelse kan
därför inte väljas. Straffvärdet för brotten överstiger minimistraffet för grovt
vållande till annans död. Grundströms körsätt var utomordentligt trafikfarligt och
ledde till att en svår trafikolycka inträffade, där en person omkom. Fängelsestraffets
längd bestäms till tio månader.
 
 
BROTTSOFFERFOND
 
Grundström döms för brott med fängelse i straffskalan och skall därför betala
föreskriven brottsofferavgift.
 
 
FÖRVERKANDE
 
Yrkandet är lagligen grundat och skall såsom medgivet bifallas.
 
 
ENSKILDA ANSPRÅK
 
Grundström har bestritt skadeståndsyrkandena, men vitsordat yrkade belopp och
ränta i och för sig.
 
Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen uppkommer fråga huruvida svensk rätt
medger skadeståndsskyldighet i förekommande fall.
 
Grundström har vitsordat att Xxxxx Xxxxxxxxs efterlevande tillfogats en personskada
i form av psykiskt lidande genom händelsen. Genom rättsfallet NJA 1993 s. 41 har
Högsta domstolen slagit fast att psykiska besvär till följd av att en närstående
uppsåtligen blivit dödad berättigar till skadestånd om de skadeståndsrättsliga kraven
i övrigt är uppfyllda. I ett senare rättsfall, NJA 1996 s. 377, som uppvisar stora
likheter med aktuellt mål, tillerkände Högsta domstolen ersättning för psykiskt
lidande som tillfogats närstående på grund av att en nära anhörig dödats genom
vårdslöshet. I målet uttalade domstolen att när ett dödsfall orsakats av grov
vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande, skall ersättning utgå
till närstående som lidit psykisk skada på grund av det inträffade. Högsta
domstolens uttalande går även i linje med överväganden i slutbetänkandet (SOU
1995:33) Ersättning för ideell skada vid personskada, framlagt av Kommittén om
ideell skada. Även i underdomstolarnas praxis har skadestånd dömts ut i fall då den
dödande handlingen varit så grovt vårdslös att den varit att likställa med ett
uppsåtligt handlande.
 
Enligt tingsrättens uppfattning har Xxxxx Xxxxxxxxs dödsfall orsakats av en sådant
grovt vårdslöst handlande som ligger nära ett uppsåtligt handlande, vilket enligt
Högsta domstolens avgörande från 1996 kan berättiga anhöriga till ersättning för
psykiskt lidande. Det finns därför rättslig grund för bifall till talan. Rätten finner
sålunda att ersättningsskyldighet föreligger i detta fall. Beloppen är ostridiga. På
grund härav skall skadeståndsyrkandena bifallas.
 
ÖVRIGT
 
Grundströms ekonomi, fängelsestraffets längd och utdömt skadestånd medför att
återbetalningsskyldigheten för vad som utgått av allmänna medel skall efterges.
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 400)
Överklagande ställt till Svea Hovrätt senast 1999-04-16
Prövningstillstånd krävs inte.
 
 
 
På tingsrättens vägnar
 
Hans Holback
 
(skiljaktig mening, se bilaga A)
 
"