Fritt fram ISSN 1403-1582Sidan publicerad 1999-08-30 Uppdaterad 2006-09-20  KONTAKT
 

ARBER GRAINCA

- med personnummer 790620-6813 - nu är han dömd för att under uppenbar likgiltighet varit ytterst nära att döda ett stort antal oskyldiga människor i Linköping 8 juni. Han kom undan med tre månaders fängelse och är sannolikt redan frigiven, trots att han tidigare dömts för liknande brott. Som kronan på verket har han tre gånger angivit sin bror som därigenom blivit oskyldigt anhållen.

Man vill kräkas när man läser hans brottshistoria, fylld av klemande myndigheter som trots hans upprepade mordförsök fortsätter samma skyddstillsyn i stället för att låsa in honom för gott. Under rubriken Skadestånd kan man konstatera att Arber Grainca kommer undan med att betala självrisken för de bilägare han stulit från, de som varit en hårsmån från att dödas nämns överhuvudtaget inte som målsägande. Här kan du läsa hela domen.

Ett kan vi lova: Vi ska jaga dessa män, en efter en, så länge de går fria ska de inte få känna sig säkra, för det har de sett till att deras medmänniskor inte får. Mannen som brutalt mördade två människor i Perstorp står på tur men han är ännu efter sju veckor inte ens förhörd och vi kommer bara att publicera offentliga uppgifter om dömda våldsmän.

Fredrik Flink
Ansvarig utgivare

 

Så här skrev åklagaren om Arber Grainca i sin stämningsansökan:

Arber Grainca har den 8 juni 1999 vid färd i Linköping med den i åtalspunkten 9 nämnda bilen
ådagalagt grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom.

Han har således i avsikt att köra ifrån en polispatrull som uppmärksammat den tillgripna bilen fört
denna mot rött ljus vid övergångsstället på Storgatan vid Repslagaregatan, så att gående på
övergångsstället tvingats att kasta sig undan för att undgå att bli påkörda, varefter han i hög fart kört
Storgatan in på Snickaregatan där gående på det obevakade övergångsstället i korsningen tvingats
kasta sig undan. Även i korsningen Snickaregatan-Ågatan har han på samma sätt fört bilen utan
hänsyn till gående som tvingats kasta sig åt sidan. I korsningen Ågatan-Hamngatan har han fört
bilen mot rött ljus och mot körriktningen på fel sida av en refug med trafikdelare. Sedan polismännen
sökt hindra fortsatt färd genom att preja bilen har han i lägre fart fört den mot rött ljus in på
övergångsstället på Hamngatan vid Storgatan där många personer befunnit sig och fortsatt på gång-
och cykelstråket i Storgatans förlängning till Stångebro där han övergett bilen.
 
 

Här kan Du läsa domen (namn på målsägande har efter påpekande strukits):
 
 

"
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
           • Mål nr B 1355-99
     • DOM
     • 1999-07-07
     • meddelad i
     • Linköping
 
 
 
 
PARTER (antal tilltalade: 1)
Referensnummer: 24206580
 
 
Åklagare
kammaråklagaren Jöran Johansson
Åklagarkammaren i Linköping
Målsägande
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 
 
Tilltalad
Arber Grainca, 790620-6813
Frihetsberövande: Häktad
Tråddragarevägen 16
589 35 LINKÖPING
 
Offentlig försvarare:
advokaten Svante Arenius
Box 350
581 03 LINKÖPING
_________________________
 
 
 
DOMSLUT
 
BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
1. Stöld 8 kap 1 § brottsbalken
2. Tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 § 1 st brottsbalken
3. Olovligt brukande 10 kap 7 § 1 st brottsbalken
4. Falsk tillvitelse 15 kap 7 § 1 st brottsbalken
5. Grov vårdslöshet i trafik 1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)
6. Olovlig körning 3 § 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649)
 
 
PÅFÖLJD M M
1. Tidigare utdömd skyddstillsyn skall avse även de nya brotten
Tidigare dom:
1997-09-03, Mjölby tingsrätt, B 243/97
2. Fängelse tre (3) månader
3. Prövotiden förlängs till 2001-09-03
4. Den tilltalade ställs på nytt under övervakning. Övervakningen skall
pågå till 2000-12-31
 
 
Lokal kriminalvårdsmyndighet
Kriminalvårdsmyndigheten i Linköping
 
 
Övervakare
Förordnas av kriminalvårdsmyndigheten
 
 
TILLGODORÄKNANDE AV FRIHETSBERÖVANDE M M
1. Fängelsestraffet skall till en tid av tjugonio (29)
dagar anses verkställt i anstalt.
 
 
ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS
34 kap 1 § 1 st 1 p och 28 kap 3 § brottsbalken
 
 
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr
enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond
 
 
ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
I beslag tagen pistolattrapp förklaras förverkad. Beslaget skall
bestå (Östergötlands polisdistrikt, Polisområde Linköping;
beslagsliggaren nr 3077-99 p 1)
 
 
BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1. Grainca skall utge skadestånd till
a) NN med ettusenfemhundra (1 500) kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 oktober 1998
till dess betalning sker
b) NN med sexhundratvå (602) kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 oktober 1998
till dess betalning sker
c) NN med ettusenfemhundra (1 500) kr jämte ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 15 maj 1999 till dess betalning sker
d) NN med ettusen (1 000) kr jämte ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 6 juni 1999 till dess betalning sker
e) NN, solidariskt med XX, 790514-5632, med ettusenfemhundra
(1 500) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14
april 1999 till dess betalning sker
2. Arenius tillerkänns av allmänna medel ersättning för arbete med
fjortontusenfyrtiosju (14 047) kr 50 öre. Av beloppet avser 10 530
kr arbete, 2 910 kr tidsspillan och 607 kr 50 öre resa
3. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten
4. Grainca skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom
______________________
 
 
YRKANDEN M M
 
 

Åklagarens ansvarsyrkanden och särskilda yrkande samt målsägandenas skadestånds-

yrkanden; se bilaga 1 - 3.
 
 

Grainca har varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad i anledning av misstanke

om brott som prövats i målet den 15 maj 1999 kl 20.20 - 16 maj 1999 kl 14.05 samt

från den 8 juni 1999.
 
 

DOMSKÄL
 
 

Åtalspunkt 1 bilaga 1 (tillgrepp av fortskaffningsmedel)
 
 

Grainca har erkänt olovligt brukande men förnekat tillgrepp av fortskaffningsmedel.
 
 

Närmare hörd har han uppgivit: Han vistades på behandlingshem vid tillfället ifråga och

blev upphämtad i bil av några kamrater. Han satte sig i baksätet och hittade där

rattkåpan. Han måste ha åsatt sina fingeravtryck i samband med detta. Han frågade då

kamraterna om bilen var stulen, vilket dessa besvarade med ja.
 
 

Åklagaren har åberopat utlåtande över fingeravtrycksundersökning.
 
 

Grainca har i denna punkt lämnat en i det närmaste identisk beskrivning av situationen

som i åtalspunkt 8. Hans uppgifter är ej trovärdiga. Med hänsyn till att hans

fingeravtryck finns på den bortbrutna rattkåpan finner tingsrätten styrkt att han deltagit i

tillgreppet av fortskaffningsmedel.
 
 

Åtalspunkt 5 bilaga 1
 
 

Grainca har bestritt ansvar.
 
 

Närmare hörd har Grainca uppgivit: Han skulle träffa en kamrat. Kamraten var

emellertid inte hemma. Utanför kamratens dörr stod en motorcykel. Eftersom kamratens

bror brukar ha motorcyklar och Grainca alltid fått låna dessa utgick han från att

motorcykeln tillhörde kamratens bror och att han fick låna även denna motorcykel. Han

gjorde därför en tur med motorcykeln medan han väntade.
 
 

Tingsrätten anser sig kunna utgå från att Grainca varit likgiltig för om motorcykeln

tillhörde kamratens bror eller ej och ej skulle ha påverkats av om han känt till det rätta

förhållandet Han skall därför även i denna del dömas för tillgrepp av

fortskaffningsmedel.
 
 

Åtalspunkt 8 bilaga 1 (tillgrepp av fortskaffningsmedel)
 
 

Grainca har erkänt olovligt brukande men förnekat tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Han har uppgivit: Han blev upplockad av tre killar i en bil utanför Atlantic Border. När

han satte sig i bilen trampade han på rattkåpan, tog upp den och förstod att bilen var

stulen. Han bad då killarna att sätta av honom. Han vet vilka de är men vill ej säga det

eftersom han visste att bilen skulle användas i samband med brott.
 
 

Åklagaren har åberopat utlåtande över fingeravtrycksundersökning.
 
 

Av skäl som anförts under åtalspunkt 1 är åtalet styrkt.
 
 

Åtalspunkt 9 bilaga 1 (tillgrepp av fortskaffningsmedel alternativt olovligt
brukande)
 
 

Grainca har erkänt olovligt brukande men förnekat tillgrepp av fortskaffningsmedel.
 
 

Närmare hörd över åtalet har Grainca: En eller två dagar innan han greps fick han låna

den aktuella bilen av en person som han känner under namnet Zoran Mladic. Han visste

att bilen var stulen. Bilen var försedd med startspärr. Själv saknar han kunskap om hur

man forcerar en sådan.
 
 

Tingsrätten anser det inte kunna uteslutas att någon annan person tillgripit bilen.

Grainca skall därför endast dömas för olovligt brukande i enlighet med sitt erkännande.
 
 
 
 

Åtalspunkt 10 bilaga 1 (grov vårdslöshet i trafik)
 
 

Grainca har erkänt gärningen men överlämnat till rätten att bedöma huruvida gärningen

skall bedömas som grov.
 
 

Närmare hörd har Grainca uppgivit: Han körde i en stulen bil och hade stannat framför

övergångsstället utanför Åhléns. Då han märkte att en polisbil stannat bakom honom

och att poliser steg ur för att gå fram till honom, körde han sakta mot rött ljus över

övergångsstället. I samma riktning färdades två cyklister som fick honom att stoppa upp.

Han svängde in på Snickaregatan där det fanns en bil förd i samma riktning. Han körde

inte om bilen. Han svängde in på Ågatan där det stod 4 - 5 bilar och väntade på att

svänga ut på Hamngatan. Han körde då över på vänster sida och passerade trafikdelaren

på fel sida. När han svängde till höger in på Hamngatan höll han inte mer än 10 km i

timmen. Dessförinnan hade han hållit högst 70 km i timmen. Han hade hela tiden haft

full kontroll över sitatuationen. Han signalerade också hela tiden för att fotgängare

skulle akta sig. Efter korsningen med Hamngatan blev han påkörd först bakifrån av

polisbilen och sedan från sidan. Hans bil blev skadad vid påkörningarna och därefter

gick färden mycket sakta. Han svängde till vänster in på övergångstället vid Storgatan

och lämnade bilen där.
 
 

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med polismännen Nils Löfgren och

Anders Johansson vilka uppgivit.
 
 

Nils Löfgren: Han var förare av en polisbil där Anders Johansson var passagerare. De

stannade efter en efterlyst bil som stannat för rött vid övergångsstället vid Åhléns. När

de steg ur polisbilen satte den efterlysta bilen full fart och folk fick kasta sig åt sidan.

Polismännen hoppade in i polisbilen igen och följde efter med blåljus och sirener

påslagna. Han hörde inte att Grainca signalerade. Polisbilen kom efter ett halvt kvarter

när Grainca körde iväg. De hämtade in en del av försprånget då annan trafik hindrade

Graincas framfart. Fotgängare tvingades hoppa undan från övergångsställe på

Snickaregatan. Grainca höll hela tiden hög fart. Att polisbilen hann ifatt Grainca

berodde på att denna körde en genare väg. Han såg inte när Grainca körde upp på

övergångsstället på Hamngatan.
 
 

Anders Johansson: Fotgängare fick kasta sig undan både på Storgatan, Snickaregatan

och Hamngatan. Både Grainca och polisbilen gjorde en omkörning på Snickaregatan.

Grainca låg på vänster sida under hela färden på Ågatan. När han svängde in på

Hamngatan höll han 60 - 70 km i timmen. Efter att polisbilen kört in i en husvägg på

Hamngatan såg han Grainca fortsätta färden fram mot övergångsstället vid Storgatan

och svänga vänster in på detta så att folk även där fick fly undan.
 
 

Genom polismännens vittnesmål är styrkt att Grainca fört personbilen på sätt åklagaren

påstått, att det funnits fotgängare på övergångsställena på Storgatan, Snickaregatan och

Hamngatan som alla fått kasta sig undan, att det funnits uppenbar risk att Grainca skulle

kunna kollidera med annan trafik i korsningen med Hamngatan samt att farten varit hög

intill dess bilen skadats. Grainca har genom sitt körsätt visat uppenbar likgiltighet för

andra människors liv och egendom. Vårdslösheten skall därför bedömas som grov.
 
 

Åtalspunkt 2 i bilaga 2 (tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning)
 
 

Grainca har erkänt olovligt brukande men förnekat tillgrepp av fortskaffningsmedel.
 
 

Grainca har uppgivit: Han var tillsammans med tre andra killar. Två av dem lämnade

Grainca och den återstående killen. Därefter kom de tillbaka i en vit Volvo. Grainca

förstod att bilen var stulen. Han följde dock endast med 500 meter till den plats där han

hade sin egen bil.
 
 

Graincas påstående att han ej medverkat i stölden förtjänar ej tilltro. Omständigheterna

är sådana att det får hållas för visst att han varit medgärningsman.
 
 

Övriga åtalspunkter
 
 

Grainca har erkänt gärningarna. Hans erkännande vinner stöd av utredningen i övrigt.

Gärningarna skall bedömas så som åklagaren gjort.
 
 

Påföljd
 
 

Grainca förekommer i kriminalregistret under tre avsnitt. Han dömdes den 3 september

1997 av Mjölby Tingsrätt för stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, försök till tillgrepp

av fortskaffningsmedel, urkundsförfalskning och olovlig körning till skyddstillsyn. Han

dömdes därefter av samma tingsrätt den 20 maj 1998 för stöld, tillgrepp av

fortskaffningsmedel, häleri, olovligt brukande och olovlig körning varvid tidigare

ådömd skyddstillsyn skulle avse även de nya brotten. Senast dömdes han den 21 januari

1999 av Mölndals tingsrätt för stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovligt

brukande, grov vårdslöshet i trafik, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Även denna

gång förordnades den tidigare skyddstillsynen avse även de nya brotten. Övervakningen

förlängdes dock till den 1 juni 1999. Därutöver dömdes han jämlikt 28 kap 3 §

brottsbalken till fängelse två månader.
 
 

Grainca har förklarat att han hellre vill ha ett tidsbegränsat fängelsestraff än att vistas på

ett behandlingshem. Enligt yttrande från socialförvaltningen har Grainca tidigare varit

omhändertagen enligt LVU och en placering på Hammargårdens behandlingshem har

funnits tillgänglig den 11 juni 1999. Sedan Grainca häktats har socialförvaltningen dock

förklarat att denna placering ej längre är aktuell och att socialförvaltningens resurser vad

gäller Grainca idag är uttömda. Kriminalvårdsmyndigheten har i yttrande till tingsrätten

förklarat att förutsättningar för frivårdspåföljd nu ej längre föreligger.
 
 

Grainca är just fyllda 20 år. Behovet av övervakning synes uppenbart. Då valet nu står

mellan att undanröja skyddstillsynen och ge honom ett långvarigt fängelsestraff och att

än en gång förordna om fortsatt skyddstillsyn men i förening med fängelse enligt 28 kap

3 § brottsbalken synes ändock de senare alternativet vara att föredra. Med hänsyn till

risken för fortsatt brottslighet bör Grainca kvarbli i häkte.
 
 

Skadestånd
 
 

Grainca har bestritt målsägandena NNs och NNs

skadeståndsyrkande. Han har inte vitsordat något belopp som skäligt. I enlighet med

tingsrättens bedömning i ansvarsdelen skall Grainca ersätta den skada han framkallat.

Om denna är ej mera känt än att bilen tillgripits genom inbrott. Att NNs självrisk

uppgått till 1500 kr och att kostnaderna överstigit detta belopp saknas anledning att

ifrågasätta. NNs yrkande skall därför bifallas helt. Av NN yrkad

bärgningskostnad 602 kr saknas likaledes anledning att ifrågasätta. Någon utredning om

skadorna i övrigt finns emellertid inte. Vid sådant förhållande kan NNs yrkande

därutöver inte vinna bifall.
 
 

Grainca har även bestritt målsäganden NNs yrkande avseende självrisk. Han har dock

vitsordat detta belopp som i och för sig skäligt. Med hänsyn till bedömningen i

ansvarsdelen skall yrkandet bifallas.
 
 

NNs och NNs skadeståndsyrkanden är medgivna.
 
 

Förverkande
 
 

Grainca har bestritt förverkandeyrkandet. Pistolattrapp får anses utgöra ett sådant

föremål som med hänsyn till sin beskaffenhet kan befaras komma till brottslig

användning. Förverkandeyrkandet skall därför bifallas.
 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 4. Överklagande ställt till Göta hovrätt skall ha

inkommit senast den 28 juli 1999
 
 

På tingsrättens vägnar
 
 

Lennart Andersson
 
 

"

Domen är ordagrant och teckengrant återgiven så när som på målsägandes namn som ersatts med NN och en medåtalads namn som ersatts med XX.
Vi har dessutom försökt behålla originalets layout men utan att upprepa brevhuvuden och vi måste reservera oss för eventuella överföringsfel.