Cykel o SpårUppdaterat 1998-11-22  KONTAKT
 

TRAFIKNYTT

 
Fler butiker på Stockholm Centralstation
 
Butiks- och serviceutbudet på Stockholm Centralstation utökas imorgon,
torsdag, med fyra nya enheter. Invigningen av de nya butikerna i Entréhallen
sker klockan 15.00. Därefter är det bl.a sockerbagarshow och utdelning av S:t
Hônoréorden till två av Sveriges skickligaste konditorer.
 
De nya butiksenheterna är Coffeehouse by George, Lush, Naturapoteket och
Vetekattens Choklad.
 
SJ Fastigheter har de senaste åren upprustat drygt 100 stationer över hela
landet.
 
Nu är det dags för nästa fas att förbättra det kommersiella utbudet.
 
Stockholm Central är Skandinaviens största resecentrum med cirka 250 000
besökare/ dag.
 
 
SJ Presstjänst 08-762 37 49
 
 
För närmare upplysningar:
 
Ann Wiberg
08-762 3435
 
 

Australien värst på högfart? 22 november

Det ryktas att Australiens regering tagit intryck av Cykel o Spårs resonemang på fyrfärgsomslagets tid. Man vill bygga en järnväg för 300 km/h mellan Melbourne och Darwin. En 4000 km lång inlandsbana genom Victoria, New South Wales och Queensland med anslutningar till Brisbane och Townsville skulle bli världens största högfartsprojekt. Som vi konstaterade i nr 1 1996, borde de dominerande färdmedlen flyg och buss kunna ersättas av högfartsbanor som skulle bli både lättbyggda och vämotiverade på de ofantligt vida och flacka vidderna.
 
 
 

Avtal klart om fjärrtågstrafik till och från Arlanda 11 november

SJ och A-Train har kommit överens om förutsättningarna för den tågtrafik på Arlandabanan som för SJs del startar i januari år 2000.
 
SJ får rätt att köra fjärrtåg till och från Arlanda och skall betala enstationsavgift om 45 kronor per resenär till A-Train som äger banan. Det beloppet kommer SJ att ta ut som ett särskilt tillägg av fjärrtågsresenärerna som stiger på eller av vid Arlanda.
 
A-Train är det bolag som i en anbudstävling 1994 fick statens uppdrag att finansiera och bygga Arlandabanan och sedan driva flygpendeln Arlanda Express i 40 år.
 
A-Train kommer att köra fyra flygpendeltåg i timmen i vardera riktningen Arlanda-Stockholm C. Tågen heter Arlanda Express och resan tar 20 minuter. Trafikstart är planerad till sensommaren 1999.
 
SJ kommer att trafikera Arlanda flygplats på spåren både norr-och söderifrån. Det innebär att alla Norrlands-, Dala- och Svealandsbanetåg kommer att stanna vid Arlanda, Sky City. Det gäller också de flesta Uppsalatågen utom de som har anslutning till SLs pendeltåg i Märsta samt vissa tåg till och från Östergötland, Göteborg och Malmö.
 
-Vi är glada över att ha nått en lösning i denna komplicerade fråga, säger SJs generaldirektör Daniel Johannesson. Att också fjärrtågen ansluter direkt till Arlanda stämmer väl med vårens trafikpolitiska beslut i riksdagen. Där betonas behovet av samordning mellan de olika trafikslagen.
 
-Vi är mycket nöjda med att ha nått en överenskommelse som ger komplett tågtrafik till Arlanda och som bättre utnyttjar potentialen i det nya systemet, säger Göran Lundgren, VD på A-Train.
 
-För SJ betyder överenskommelsen att vi stärker vår konkurrenskraft när vi nu kan erbjuda direktanslutning till och från Arlanda med tåg för stora delar av landet. Det är ett kraftfullt argument för kollektivtrafiken i konkurrensen mot bilalternativet, säger Daniel Johannesson.
 
-Vi har haft konstruktiva diskussioner och systematiskt vänt på alla stenar, även om det tagit lite tid. Vi var aldrig oroade för att inte gå i mål, fortsätter Göran Lundgren.
 
Arlanda Express-tågen övertar spår 1 och 2 på Stockholm Central som tidigare var abonnerade för Uppsalatågen. Där bygger A-Train för närvarande sin terminal med incheckningsdiskar till flyget, egen vänthall och direkt taxiangöring på gatan utanför, allt för resenärens bekvämlighet och tidsvinst.
 
 

Ingen tågstrejk 5 november

Det blir ingen tågstrejk till helgen, uppger SVT Text.
 

Regeringen beviljar 90 miljoner till Kallax flygplats 23 oktober

Regeringen har idag beviljat 90 miljoner kronor till utbyggnaden av Kallax flygplats i Luleå. En utbyggnad av rullbanan vid Kallax flygplats kommer bland annat innebära kortare flygvägar mellan Europa och Ostasien. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas till 140 miljoner kronor.
- Dagens beslut är viktig för utvecklingen av Norrbotten som län och Barents som region. Utbyggnaden av Kallax innebär kortare flygvägar mellan Europa och Ostasien, vilket kan ge ökad trafik, säger statsrådet Mona Sahlin i en kommentar till beslutet.
 
 
 

Västmanlands Lokaltrafik bildar vagnbolag med Adtranz 17 oktober

Tågtrafiken i Västmanland har utvecklats mycket positivt under 90-talet och VL ser en stor potential för fortsatt expansion med tätare och snabbare tågtrafik. För att lyckas med detta krävs nya och modernare tåg med högre kapacitet, bättre prestanda och lägre driftkostnader än dagens. Investeringarna i nya regionaltrafikfordon har tyvärr hämmats av att de flesta av landets länstrafikbolag precis som VL är en liten fordonskund och också saknar tillräcklig teknisk kompetens för att på egen hand handla upp en ny generation regionaltåg. Möjligheterna att handla upp regionaltrafik i konkurrens och därmed sänka kostnaderna har också begränsats av att endast ett fåtal trafikoperatörer disponerar egna fordon. De flesta trafikoperatörer har inte kunnat eller varit beredda att ta den risk det skulle innebära att köpa nya tåg, i mångmiljonklass med 30 års livslängd, och endast vara försäkrade om 3-5 år långa trafikavtal.
 
VL styrelse har därför beslutat slutföra förhandlingar med Adtranz om att gemensamt bilda ett vagnbolag som skall äga regionaltåg och hyra ut dessa för regional trafik. Inom det närmaste året räknar VL med att flera länstrafikbolag skall vara intresserade av att bli delägare och att vagnbolaget därmed kan bli en viktig aktör på den svenska järnvägsmarknaden. Styrelsens moderata ledamöter reserverade sig mot beslutet.
 
Ett vagnbolag ger möjlighet att sänka kostnaderna genom volymeffekter i inköp av fordon, underhåll, finansiering och administration för flera länstrafikbolags räkning säger Ingemar Liljegren, VD för Västmanlands Lokaltrafik. I samband med upphandling av tågtrafik skulle ett vagnbolag få konkurrera om hyresuppdragen med andra fordonsägare i offentlig upphandling, men vi tror att det här konceptet kan bli mycket konkurrenskraftigt på marknaden och hävda sig väl i konkurrensen.
 
En ytterligare viktig fördel för länstrafikbolagen med ett vagnbolag skulle bli att konkurrensen ökar vid upphandling av trafik, eftersom alla anbudsgivare har likvärdig tillgång till fordon.
 
Vi har funnit att denna lösning skall kunna ge våra resenärer högklassig trafik till lägsta kostnad. För att få igång verksamheten planerar VL att starta bolaget tillsammans med Adtranz och vi ser det som en styrka för bolaget att få tillgång till det kunnande som Adtranz besitter både när det gäller fordonsteknik och finansiering av fordonsinvesteringar. Om förhandlingarna utfaller väl räknar VL med att kunna starta trafik med nya motorvagnståg om 2 år, dvs hösten 2000.
 
 
 

85 svar på remiss om Hallandsås 17 oktober

I juni beslutade Banverket att lämna ut underlagsmaterialet om tunneln genom Hallandsås på remiss. Syftet var att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt.
 
Den 9 oktober gick remisstiden ut och Banverket har till idag fått in sammanlagt 85 svar. Av dessa kommer cirka 25 från privatpersoner. Svaren kommer nu att bearbetas och vägas samman med Banverkets egna utredningar. Senast den 30 november ska Banverket lämna ett beslutsunderlag till regeringen, som ska fatta beslut om fortsättningen av tunnelprojektet.
 
 
 

Tågbilen är tillbaka 17 oktober

SJ har återinfört möjligheten att hyra bil billigt i samband med tågresan. Namnet är som sig bör "Tågbilen"! Det är efter önskemål från kunderna som SJ inlett Samarbete med Budget Car Rental om den nya Tågbilen.
 
Tanken är att resenären tar tåget den långa sträckan och kompletterar den med Tågbilen. Det krävs alltså en tågbiljett till "hyresorten" för att kunna åtnjuta specialpriset för Tågbilen. Bilnycklarna hämtas på stationen och SJ och Budget Car Rental garanterar tillgång till bil om bokningen görs senast 24 timmar (måndag-fredag kl 08-17) innan den skall hämtas.
 
Tågbilen finns i två storleksklasser. I den mindre finns till exempel VW Polo eller Ford Fiesta och i den större kombibilar som Volvo V40 eller Opel Vectra.
 
Under jul, påsk och sportlov kan Tågbilen hyras för specialpris 199 kr/dygn för de mindre och 299 kr/dygn för de större bilarna. Då ingår 10 mils körsträcka och självriskreducering. Normalt kommer ordinarie priset av vara 370 kr/dygn respektive 470 kr/dygn plus 1 kr/kilometern. Tågbilen finns att hyra på ca 50 orter i Sverige.
 
(SJ Presstjänsten Tel 08-762 37 49)
 
 
 

22,9 miljarder till väg och järnväg 14 oktober

Statens budget på kommunikationsområdet föreslås för år 1999 uppgå till 25,5 miljarder kronor, varav ca 22,9 miljarder kronor går till väg och järnväg.

Väg och järnväg

För väghållning och statsbidrag avsätts 12 480 miljoner kronor. Drift och underhåll av vägnätet beräknas ske på en oförändrat hög nivå. Pågående vägproduktioner fullföljs. Fysiska trafiksäkerhetsprojekt kommer att påbörjas under 1999. Södra länken får 400 miljoner kronor. Planerade och nystartade järnvägsprojekt kan genomföras med den föreslagna anslagsnivån på 6 689 miljoner kronor för investeringar som regeringen föreslår för Banverket. Inlandsbanan får ett ökat statligt stöd med 7 miljoner kronor till 56 miljoner kronor.

15 miljoner mer till Gotlandstrafiken

Gotlandstrafiken får 15 miljoner kronor i ökat statligt bidrag. Det klarar godstrafiken till och från Gotland på ett tillfredsställande sätt under högtrafikperioden juni-augusti 1999, menar regeringen i sin budgetproposition.
För persontrafiken sker en betydande förbättring när det nya höghastighetsfartyget sätts i trafik. Anslaget för transportstöd till Gotland höjs därmed från 175 till 190 miljoner kronor.

Stöd till den svenska handelsjöfarten

Regeringen är beredd att ytterligare stödja den svenska handelsflottan. Regeringen avser därför att höja bidraget till sjöfarten för sociala avgifter till 48 000 kronor per kalenderår och årsarbetskraft när sjöarbetsmarknadens
parter kommit överens om åtgärder som påtagligt förbättrar den svenska handelssjöfartens konkurrenskraft. Anslaget för år 1999 föreslås uppgå till 405 miljoner kronor. Regeringen är vidare beredd på att höja anslaget för kommande år om det visar sig motiverat med hänsyn till handelsflottans storlek.
- Förutsättningarna för den svenska handelssjöfarten måste förbättras, menar statsråden Björn Rosengren och Mona Sahlin. Detta går att göra med en kombination av statliga åtgärder och åtgärder som sjöfartsnäringen själv står för.

115 miljoner till kommunala flygplatser

Ett nytt statlig stöd till de kommunala trafikflygplatserna införs från och med 1999. Stödet omfattar 115 miljoner kronor. Regeringen kommer att fatta beslut om vilka flygplatser som får bidrag efter förslag från Luftfartsverket och Kommunförbundet.

Rikstrafiken - ny myndighet

Staten upphandlar transport- och regionalpolitiskt angelägen persontrafik, ex. Gotlandstrafiken. Verksamheten överförs år 2000 till den nya myndigheten Rikstrafiken. Rikstrafiken beräknas år 2001 disponera cirka 875 miljoner kronor per år.

IT-satsning på 50 miljoner

Totalt 50 miljoner kronor avsätts för olika åtgärder, för att stimulera en ökad IT-användning. Bland annat ska kartläggningen av modern IT-infrastruktur, hantering av domännamn samt en struktur för samlad IT-statistik utredas.

20 miljoner extra till forskning om miljöanpassade transporter

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) föreslås i budgeten få ytterligare 20 miljoner kronor för forskning inom bl. a. miljöanpassade transporter och bättre hushållning med energi- och naturresurser. Det innebär totalt 169 miljoner kronor till forskningen för KFB.
(Kommunikationsdepartementet)
 
 

SJs remissvar om tunneln genom Hallandsåsen 14 oktober

 
Dubbeltunneln genom Hallandsåsen bör byggas färdigt om det kan göras på ett miljömässigt godtagbart sätt, skriver SJ i sitt remissyttrande till Banverket. Kostnaden måste också vara rimlig men skall bedömas i perspektiv av att tågtrafiken i hela södra Sverige påverkas.
 
Om beslutet blir att dubbelspåret inte kan genomföras anser SJ att Banverket bör överväga om det går att fullfölja bygget för en enkelspårig tunnel. Att rusta upp den befintliga järnvägen över åsen ser inte SJ som ett realistiskt alternativ.
 
Det kommer alltjämt att innebära en för låg banstandard och utgöra ett hinder för en positiv utveckling av tågtrafiken, heter det i remissvaret som lämnades på fredagen.
 
SJ betonar att remissvaret är inriktat på trafikeringsfrågor och möjligheterna att utveckla tågtrafiken till fördel för miljön totalt sett. De komplicerade miljöfrågorna kring byggprojektet förutsätter SJ blir behandlade av andra remissorgan.
 
Dubbelspår på hela Västkustbanan är en förutsättning för tågtrafikens konkurrensmöjligheter i hela västra och södra Sverige. Det gäller både för person- och godståg. Det ligger också i linje med det transportpolitiska beslutet om en uthållig transportförsörjning.
 
Om inte bygget fullföljs, betyder det bland annat förlängda restider, ökade transportkostnader och sämre möjligheter att utveckla regionaltågtrafiken i hela Öresundsregionen, skriver SJ.
 
I sammanhanget pekar SJ också på att tågtrafikens konkurrensförmåga måste analyseras noggrannare bland annat med tanke på effekterna av avregleringen av den långväga busstrafiken. Om inte tunnelbygget fullföljs, måste de kapacitetsförstärkningar som Banverket föreslagit för Södra stambanan, både bli större och komma igång tidigare än vad som hittills planerats.
(SJ Stab Information)
 
 

Formell väjningsplikt vid övergångsställen från 1 maj 24 september

Regeringen har beslutat om en ny trafikförordning som ska ersätta vägtrafikkungörelsen och vissa delar av terrängtrafikkungörelsen. Trafikförordningen innehåller en del förändringar av trafikreglerna. Dessa ändringar sägs vara ett viktigt steg på vägen mot nollvisionen.
Den viktigaste nyheten för oskyddade trafikanter torde vara att formell väjningsplikt införs för fordonsförare vid obevakade övergångsställen.
Vid obevakade övergångsställen ska fordonsförare väja för gående som gått ut eller just ska gå ut på övergångsstället. En bilförare måste alltså stanna för gångtrafikanter vid övergångsstället. Bestämmelsen träder i kraft den 1 maj 2000, eftersom kommunerna måste se över sina obevakade övergångsställen. (Kommunikationsdepartementet)
 
 
 

SJ firar sin nya transporttjänst med stort tårtkalas 23 september

 
Måndagen den 21 september lanserades SJs nya varumärke för miljöanpassade transporter - GreenCargo.
Satsningen, som presenterades vid en presskonferens för två veckor sedan, är den största hittills som SJ gör på
godssidan. Lanseringen firades med tårtor som föreställer GreenCargos logotype och symbol med den gröna pilen.180 konditorier över hela landet har hjälpts åt att baka tårtorna, som budades ut med SJ Express till ca 1300 transportköpare i Sverige.
 
- Det är en massiv kampanj som idag drar igång för att sprida budskapet om transportmarknadens nya varumärke, säger Daniel Stipich, chef för marknadskommunikationen på SJ Gods. Förutom tårtan startar idag en annonskampanj i alla större dagstidningar, reklamfilm på TV4 och TV3 samt direktreklam till kunderna.
 
Med GreenCargo tar SJ steget fullt ut och konkurrerar med de stora transportblocken. Ledorden för GreenCargo är miljö, säkerhet och service. Alla GreenCargo-transporter bygger på tåget, som är det mest miljöanpassade transportsättet. När rälsen inte räcker ända fram tar lastbilen vid.
 
- Konkurrensen om helhetskunderna på transportmarknaden är stenhård, säger Christer Beijbom, chef för SJ Gods. GreenCargo är ett resultat av marknadens efterfrågan på ett transportalternativ som kan kombinera miljöhänsyn med affärsmässighet. Vi har därför ställt högsta tänkbara krav på alla delar av vårt erbjudande.
 
GreenCargo är den första riksomfattande godstransporttjänsten som är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval. Det är ett transporterbjudande för stora transporter till det svenska näringslivet. Tåget har en marknadsandel på 25 procent på transportmarknaden. Med hjälp av GreenCargo
räknar SJ med att öka volymerna med cirka en miljon ton inom 25 år.
 
I första steget är GreenCargo ett samarbete mellan SJ Gods och Svelast. I förlängningen kommer även övriga bolag inom SJ Cargo Group att vara med i GreenCargo.
 
 
 

Snabbare kommunikation mellan landets högskolor 23 september

 
Banverket Telenät har tecknat avtal med SUNET (Swedish University Network) om leverans av höghastighetsnät för kommunikation mellan landets universitet och högskolor.
 
Värdet av beställningen är 120 MSEK och leveransen startar i november i år och skall vara slutförd i maj 1999. Avtalet löper över fyra år och innebär att Banverket Telenät levererar kapacitet i sitt nät till SUNET.
 
- Vi är glada att ha fått denna beställning, säger Lars-Göran Bernland, chef för Banverket Telenät. Beställningen är ett erkännande av den höga kvaliteten på våra tjänster.
 
Det nya nätet knyter ihop landets högskolor/universitet och gör det möjligt för studenter och forskare att snabbare få tillgång till information på andra orter. De beställda förbindelserna har en kapacitet på 155 Mbit/s (Megabit per sekund), vilket innebär en betydande förbättring i kapacitet i jämförelse med nuvarande nät.
 
 
 

Bergslagen försöksområde för förnyelse av järnväg 10 september

 
Regeringen har i dag gett i uppdrag till Delegationen för köp av viss
kollektivtrafik att undersöka förutsättningarna för en samlad upphandling
av persontrafik på järnväg i Bergslagen.
För att Bergslagen ska fungera som en enhetlig region med bättre möjligheter
att pendla till skola och arbete, kan det finnas anledning för Bergslagen
att ha ett mer samordnat och gemensamt kollektiv-trafiksystem. En negativ
utveckling har präglat persontrafiken på järnväg i regionen, därför anser
regeringen att Berslagen ska bli ett försöksområde för förnyelse av
järnvägstrafik. (Pressmeddelande från kommunikationsdepartementet)
 
 

SJ trappar upp kampen om transportköparna 10 september

 
SJ lanserar den 21 september en ny miljöanpassad
transporttjänst under namnet GreenCargo. Satsningen är
den i särklass största som SJ har gjort på godssidan. SJ blir
nu en komplett leverantör av miljöanpassade logistik- och
transportlösningar från dörr till dörr i hela landet.
 
Målet är att vara en självklar konkurrent till lastbilstransporter,
säger SJ-chefen Daniel Johannesson.
 
Med GreenCargo tar SJ steget fullt ut och konkurrerar med de
stora transportblocken. Ledorden för GreenCargo är miljö,
säkerhet och service. Alla GreenCargo-transporter bygger på
tåget, som är det mest miljöanpassade transportsättet. När rälsen
inte räcker ända fram tar lastbilen vid.
 
- Konkurrensen om helhetskunderna på transportmarknaden är
stenhård, säger Christer Beijbom, chef för SJ Gods. GreenCargo
är ett resultat av marknadens efterfrågan på ett transportalternativ
som kan kombinera miljöhänsyn med affärsmässighet. Vi har
därför ställt högsta tänkbara krav på alla delar av vårt
erbjudande.
 
Utvecklingen av GreenCargo har bland annat inneburit
moderniserade vagnar, finslipade tidtabeller, effektivare rutiner för
logistik och omlastning, förenklade bokningsrutiner, förbättrad
säkerhet och nya kombinationslösningar av tåg och lastbil.
GreenCargo är den första godstransporttjänsten som är märkt
med Svenska Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval.
 
Tåget har en marknadsandel på 25 procent på
transportmarknaden. Med hjälp av GreenCargo räknar SJ med
att öka volymerna med cirka en miljon ton inom 25 år.
 
I första steget är GreenCargo ett samarbete mellan SJ Gods och
Svelast. I förlängningen kommer även övriga bolag inom SJ
Cargo Group att vara med i GreenCargo.
 
 
För mer information, kontakta:
Christer Beijbom, chef för SJ Gods,
tel: 08-762 43 00 eller
Mats Nyblom, utvecklingchef för GreenCargo,
tel: 08-762 44 15.
 
 

Högre hastighet på vägarna? 10 september

 
Vägverket har i dag fått ett formellt uppdrag av regeringen att undersöka
förutsättningarna för att tillåta högre hastighet än 110 kilometer i timmen
på de säkraste motorvägarna.
Hastighetsgränserna på vägarna ska bestämmas utifrån bland annat vägens och
fordonets tekniska standard. Viktigt är dock att hastighetsgränserna sätts
utifrån vad människan och naturen tål.
En del av landets motorvägar har i dag en så säker utformning att det kan
vara möjligt att tillåta en högre hastighet än 110 kilometer i timmen, säger
kommunikationsminister Ines Uusmann.
Å andra sidan är det möjligt att hastigheten bör sänkas på andra vägar,
från 110 kilometer i timmen till 90 kilometer i timmen tills dess säkerheten
har förbättrats.
Vägverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 december 1998.
(Cykel o Spår återger här hela pressmeddelandet om nyheten som andra redan rapporterat om)
 
 
 

Är bussen verkligen billigare än tåget? 10 september

SJ har gjort en prisjämförelse
 
 

Pollettering av cyklar 10 augusti

Vad gäller egentligen för cykel på SJ-tåg numer? Vi har kollat på SJ:s hemsida:
Cyklar kan polletteras till SJ stationer. Biljett för polletteringssträckan behövs.
Cykel/Tandem/Cykelkärra som väger högst 20 kg: 150 kr.
Mopeder och motorcyklar kan ej polletteras. Dock kan de sändas som Expressgods.
 

Emballera cyklar

Cykeln skall vara emballerad - plast- eller wellpappfodral - så att växel och andra ömtåliga delar skyddas.
Emballage tillhandahålles av SJ och ingår i priset. SJ ansvarar inte för smärre skador, avskrapningar, mindre
intryckningar eller liknande på oemballerade cyklar.
 

 

Höstens viktigaste trafiknyheter i Tunnelbanan

Hösttrafikstart - nya tidtabeller 17 augusti

 

Gröna linjen

Arbetena med det nya signalsystemet fortsätter. Under hösten
sker installationerna på sträckan Globen-Hagsätra. Därefter
planerar man även för installationsarbeten mellan Globen och S:t
Eriksplan. När dessa sätts igång kan avgångstiderna komma att
ändras. Var därför uppmärksam på information från SL.
 
Har du en tid att passa - ta gärna tidigare tåg!
 
Linje 17 och 18 byter slutstation med varandra i norrgående
riktning. Linje 17 går nu mellan Skarpnäck och Åkeshov. Linje 18
går mellan Farsta och Alvik. Anledningen till bytet är att man vill få
en jämnare fördelnimg av tåg under morgonrusningen på
Hässelby-grenen. Därmed kan en del förseningar undvikas.
 

Röda och blå linjen

För att minska trängseln kör man fler långa tåg under vissa tider. På
röda linjen kör man fler långa tåg på kvällstid på söndagar och på
den blå linjen under rusningstid på vardagkvällar och på lördag
eftermiddag.
 

Gröna linjen

Installationen av det nya signalsäkerhetssystemet
påverkar trafiken på gröna linjen. I synnerhet
påverkas restiderna negativt på sträckan
Hässelby - Alvik men även resterande trafik på
grön linje påverkas.
 
OBS! På sträckan Kristineberg - Stora mossen körs
trafiken med begränsad hastighet och omfattning p g a de
omfattande broarbeten som pågår för närvarande.
Under året installeras ett nytt signalsäkerhetssystem på gröna
tunnelbanelinjen mellan Hässelby och Skarpnäck / Farsta / Hagsätra.
Även om installationen huvudsakligen sker på natten kommer
konsekvenser av arbetena ändå att märkas i trafiken. På en cirka 500
meter lång sträcka, i skarven mellan det gamla och nya
signalsystemet, får tågen bara köra i 15 km/h. Därför förändrar man trafik
och tidtabell.
 
När det nya signalsystemet är installerat innebär det många
förbättringar, till exempel färre störningar, ökad säkerhet och högre
kapacitet. Trafikledningen får dessutom ett bättre verktyg att anpassa
trafiken till efterfrågan.
 

Stationer

Midsommarkransen

Byte av hiss sker veckorna 32 - 45. Någon alternativ hiss finns ej
under perioden. Arbetena kommer därför att skyndas på.
 

Aspudden

Även i Aspudden kommer hiss att bytas. Här gäller arbetena
hissen mellan biljetthallen och plattformen. Byte sker veckorna 24
- 47. Även här kommer arbetena att påskyndas då alternativa
hissar saknas.
 

Stureby snubbelrisk!

Arbete pågår på plattformen. Man har bytt nästan alla delar av
plattformen och stationen är därför öppen igen.
 
På den yttre (norra) delen av plattformen pågår arbeten med
beläggning och belysning ytterligare en period.
 
Arbetet sker dagtid men vid behov även kvällar och nätter för att
allt ska stå färdigt till hösttrafikstarten den 17 augusti.
 
Var extra försiktig om du går på de delar av plattformen som
ännu inte fått ny belysning och beläggning!
 

Tensta

Uppgången i station Tenstas norra ände är stängd fram till den 9
augusti på grund av ombyggnadsarbeten. Bland annat kommer
snedhissen att bytas ut.
 
 
 
 
 

Åk med SL under Vattenfestivalen 7 - 15 augusti!

 

Åk på Vattenpasset efter kl 19.00

Precis som tidigare år gäller Vattenpasset som färdbevis under festivalkvällar
på all ordinarie SL-trafik i Stockholms län, d v s bussar, tunnelbana,
pendeltåg, lokaltåg och spårvagnar från kl 19.00 - 04.30.
Dessutom får en vuxen med Vattenpass ta med sig sex barn under 12 år utan
extra kostnad.
På Djurgårdslinjen (spårvagnslinje 7 mellan Norrmalmstorg - Waldemarsudde)
gäller alla SL-kort under hela Vattenfestivalen.
Passet är personligt och måste därför vara ifyllt med innehavarens namn och
födelsenummer. Passet ska uppvisas för och på begäran överlämnas till
biljettförsäljare och kontrollpersonal.
 
Fyrverkerikvällar 7, 9, 11, 13 och 15 augusti
T-Gamla stan hålls öppen alla kvällar.
 

Tunnelbanan

Hela tunnelbanan kör fram till ca kl 03.00, d v s förlängs två timmar under
Vattenfestivalen. T-Gamla stan hålls öppen alla kvällar.
 

Pendeltågen

Under Vattenfestivalen går nattrafiken som natt mot lördag och söndag. De
extratåg som kör under festivalveckan finns angivna i pendeltågstidtabellen
på sidan 30. Sista tåget från Stockholm C går ca kl 01.25.

 

Bergslagen försöksområde för järnvägstrafik25 maj

Bergslagen blir ett försöksområde för förnyelse av järnvägstrafiken. Det
meddelade statsminister Göran Persson när han i dag talade vid regeringens
konferens om regioner och sysselsättning i Borlänge.
Tåg i Bergslagen - ett gemensamt bolag för de fyra trafikhuvudmännen
X-trafik, Dalatrafik, Västmanlands Lokaltrafik och Länstrafiken i Örebro - har
anmält intresse för att överta ansvaret för persontrafiken på järnväg i
Bergslagen. Först ska dock en fördjupad studie göras av förutsättningarna för
trafikupphandlingen.
Enligt regeringens planer ska Delegationen för köp av viss kollektivtrafik - som redan i dag upphandlar en stor del av tågtrafiken i Bergslagen - i nära samarbete med intresseföreningen Bergslaget och den blivande statliga myndigheten Rikstrafiken upphandla trafiken i Bergslagen från och med år 2001.
 
Upphandlingen ska ske i enlighet med den fördjupade analys av trafikslag och
trafikmix som görs fram till 2001. Den upphandlade trafiken ska minst motsvara dagens utbud. Det statliga bidraget till trafiken beräknas till 62 miljoner kronor per år.
En väl utvecklad tågtrafik på befintliga spår, tillsammans med väl fungerande
busslinjer, binder ihop de olika arbetsmarknaderna och studieorterna och får
Bergslagen att fungera som en enhetlig region, säger kommunikationsminister
Ines Uusmann.
Även godstrafiken kan dra nytta av Tåg i Bergslagen. Genom Bergslagen går det
nord-sydliga godsstråket som är så betydelsefullt för svensk industri.
Presmeddelande från Kommunikationsdepartementet

 

Titta på brobygget

Vill du titta hur bygget av Öresundsbron ser ut just nu? En av de tre kameror som ständigt vakar över byggplatsen ser du här.

 

Snabbtåg testas på Malmbanan 15 april

 
Snabbtåget X-2000 ska köras på Malmbanan. Åtminstone för en dag. Det
är Kirunas utvecklingsbolag, som tillsammans med norrmännen hyrt ett
tåg i hopp om att kunna påverka SJ och politikerna.
 
Det har gjorts många stora satsningar på tågtrafiken i Sverige de
senaste åren. Undantaget är norrlandstrafiken.
 
En som länge kämpat för en satsning på snabbtåg längst i norr är den
pensionerade lokföraren Hubert Nordwall i Kiruna. Envist har han
tjatat på närringsliv och politiker om att ändå göra ett försök. Och
nu har Nordwall kommit en bit på (järn)vägen.
 
Den 7 maj kommer ett snabbtåg av typen X-2000 att köras från Luleå,
längs hela Malmbanan norrut, till norska Narvik. Inbjudna till resan
är bland andra generaldirektörerna för SJ och dess norska
motsvarighet, NSB, liksom näringsliv och makthavare på såväl lokal som
riksnivå.
 
Det är Kiruna kommuns utvecklingsbolag, Progressum, som tillsammans
med järnvägsorganisationen Nordic Rail Group tagit initiativet till
resan. Stor hjälp har de också haft av norrmännen. I Nordnorge är man
nämligen mycket entusiastiska till en ökad satsning på ökad tågtrafik
i norra Sverige.
 
Redan i dag körs en ganska omfattande godstrafik mellan norra och
södra Norge - via Sverige. De så kallade Are-tågen har visat sig vara
en lönsam satsning och norrmännen i norr vill gärna utöka satsningen
till att även omfatta persontrafik.
 
För att visa allvar har Progressum tillsammans med Narviks kommun och
fylkena i Nordnorge hyrt ett X-2000, med plats för cirka 300 personer.
Tåget väntas bli fullsatt och i Narvik kommer resenärerna att medverka
vid ett seminarium. Där ska de bland annat diskutera möjligheterna
att starta en permanent snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och
Narvik.
 
Upplysningar: Lennart Kunni, VD, Progressum, 0980/120 90
 

 

Vagn 2000 invigs 9 maj 6 april

Lördag den 9 maj invigs Stockholms nya tunnelbanevagn, Vagn 2000, som sätts i trafik samma dag på den gröna linjen.

Miljökraven på vagnen är hårda och det är kretsloppstänkandet som styrt produktionen - nästan allt material är återvinningsbart eller biologiskt nedbrytbart. Dessutom är Vagn 2000 resurssnål i drift.

De nya vagnarana är rymligare, ljusare, snabbare och tystare än dagens tåg. Varje vagn är 46,5 m lång och rymmer över 400 personer.

 

Tågbyten pga rälsbyte Östermalmstorg-Gamla stan

För att göra tunnelbanetrafiken snabbare och säkrare byts nu rälsen mellan Östermalmstorg och Gamla stan med början onsdag 1 april. Inga arbeten utförs före klockan 22 eller på fredagar, lördagar eller söndagar. Tågen Norsborg-Ropsten körs annars endast Norsborg-Hornstull och Ropsten-Östermalmstorg. Från innerstan åker man mot Norsborg med tåg mot Fruängen och byter vid Hornstull till tåg mot Norsborg med en väntetid på 5-10 minuter. Från innerstan byter man vid Östermalmstorg till tåg mot Ropsten med en väntetid på 5-15 minuter.

 

Buss ersätter tåg Kungsängen-Kallhäll 8-14 april

Från och med onsdag den 8 april klockan 20:15 till och med torsdag den 14 april klockan 04:40 ersätts pendeltågen mellan Kungsängen och Kallhäll av bussar. Från Kungsängen går ersättningsbussar 5 minuter före tågets ordinarie avgångstid för att passa tågets avgångstid mot Stockholm från Kallhäll. Från Kallhäll går bussarna mot Kungsängen i anslutning till pendeltågets ordinarie ankomssttid. Bussarna avgår från hållplatserna för ersättningstrafik.

Ändringen beror på förberedelsearbeten inför byggandet av ett nytt dubbelspår mellan Kallhäll och Kungsängen, som ska stå klart 2001 och ge fyra minuter kortare restid samt möjlighet att köra fyra pendeltåg i timmen.

 

Bättre tågtrafik i Mälardalen 29 mars

 

Ystad-Simrishamn elektrifieras ! 29 mars

 

Bygg ut tunnelbanan 29 mars

 

Pendeltågen 27 mars

Buss ersätter pendeltåg mellan Kungsängen och Kallhäll onsdag 8 april till tisdag 14 april.

Från och med onsdag 8 april klockan 20.15 till och med tisdag 14 april klockan 04.40 är tågtrafiken mellan Kallhäll och Kungsängen inställd på grund av banarbete.

Från Kungsängen går ersättningsbussar 5 minuter före tågets ordinarie avgångstid. Detta för att passa tågets avgångstid mot Stockholm från Kallhäll.

Från Kallhäll avgår bussarna mot Kungsängen i anslutning till pendeltågets ordinarie ankomsttid. Bussarna avgår från hållplatserna för ersättningstrafik.
 
 

T-stationerna 23 mars

T-Centralen

T-Centralens uppgång mot Centralstationen blir utan hiss under tiden måndag 23 mars fredag 8 maj. Under denna tid byts uppgångens enda hiss ut. En tillfällig barnvagnsramp monteras mellan biljetthallen och övre plattformen.

Kristineberg

Hissen vid station Kristineberg byts ut. Arbetet pågår till början av april.

Tensta

Måndagen den 9 mars påbörjades arbeten med att rusta upp båda biljetthallarna. De ska bland annat få nya ytskikt och ny belysning.

Thorildsplan

Köp av SLs periodkort och kuponger kan nu ske hos Jour - Livs på Drottningsholmsvägen 74. Affären ligger i gatuplan i direkt anslutning till tunnelbanenedgången, gå bara cirka 10 meter mot Fridhemsplan så hittar du Jour - Livs. Rabattkuponger kan man även köpa i den bemannade spärrkiosken i tunnelbanestationens biljetthall.

Vårby Gård

T-stationen Vårby Gård blir utan hiss från och med måndag 30 mars till början av maj, eftersom stationens enda hiss byts ut.
 
 

Kombibiljett flygbuss - lokaltrafik 23 mars

Från och med den 23/3 finns det möjlighet att på Flygbussarna köpa en kombinationsbiljett som både gäller för enkel flygbussresa samt anslutande ordinarie SL-trafik.

Biljetten kostar 80 kronor och gäller för obegränsat resande med ordinarie SL-trafik i Stockholms innnerstad, zon 1, samt enkel resa med flygbuss Arlanda - Cityterminalen. Även resenärerna från Bromma flygplats kan köpa kombinationsbiljetten den kostar då 60 kronor. Biljetten gäller ett kalenderdygn fram till kl 04.30.

Den som i zon 1 uppvisar flygbussbiljett som också gäller för SL-trafiken kan använda den som grundavgift för fortsatt resa. Kompletteringen sker med kontant- eller rabattkuponger. Biljetten kan användas i automatspärrarna inom zon 1 och kan köpas på Flygbussarna.
 
 

Bättre tågtrafik i Mälardalen23 mars

Staten och Mälarbanans intressenter AB (MIAB) har tecknat en överenskommelse om investeringar på Mälarbanan och Svealandsbanan. Avtalet innebär en förbättring av kapaciteten och ökning av trafiksäkerheten genom bland annat följande åtgärder:
  • Utbyggnad till dubbelspår mellan Valskog - Arboga, Eskilstuna - Folkesta och mellan Enköping - Kungsängen.
  • Nytt pendeltågsspår med plattform i Bålsta.
  • Planskilda korsningar ska byggas på ett flertal ställen utmed Mälarbanan.

 

Fortsatt upprustning av Roslagsbanan

SLs styrelse har tagit beslut om fortsatt upprustning av Roslagsbanan samt installation av ny signalsäkerhetsutrustning, vägskydd och ATC som tas i bruk i årsskiftet 1999-2000. Under 1998 genomförs främst projektering och förarbeten. Få störningar kommer att påverka resenärerna. Det blir en period med enkelspårsdrift Djursholms Ösby - Roslags Näsby samt några dagar ersättningsbuss på Näsbyparkslinjen. Tider meddelas senare.

När de olika sträckorna rustas, Roslags Näsby - Kårsta 1999, Djursholms Ösby - Näsby park 2000 och Galoppfältet - Österskär 2001, ersätts tågtrafiken av bussar främst under sommarmånaderna.
 
 

Pendeltågsvagnar fräschas upp

SLs styrelse har även beslutat att de äldsta pendeltågsvagnarna typ X1 ska fräschas upp. Utvändigt målas vagnarna för bättre reptålighet och upprepad klottersanering. Invändigt monteras klotterresistent laminat i nästan hela vagnen som dessutom målas om. Sätena kläs om, soffstommarna förstärks och fuktskador på golven repareras. Arbetet startar i juni och pågår fram till början av år 2001.

 

Arbeten i tunnelbanan

Installationen av det nya signalsäkerhetssystemet påverkar trafiken på de gröna linjernas Farstagren. Måndag 2 mars till fredag 20 mars installeras det nya signalsystemet på sträckan Blåsut Gubbängen. Installationen sker bara på natten, när tunnelbanan är stängd. Men arbetena märks ändå av i trafiken. På en cirka 500 meter lång sträcka, i skarven mellan det gamla och nya signalsystemet, får tågen bara köra i 15 km/h. Därför kan det bli vissa förseningar.

Turtätheten på linje 18, Farsta strand Åkeshov, minskas så att tågen bara går var tionde minut även under rusningen.
 
 

Fridhemsplan

Två utbytta rulltrappor och en nyinstallerad hiss mellan gröna linjerna och biljetthallen vid uppgång Drottningholmsvägen tas i drift på tisdag 10 mars på station Fridhemsplan.
 
 

Blå linjerna

Båda biljetthallarna vid station Tensta renoveras med början måndag 9 mars. De ska bland annat få nya ytskikt och ny belysning.

 

 

 

Rapport från SLs styrelsesammanträde 17 feb:

Utbudsplan för snabbspårvägen

Trafikstart för den första etappen av snabbspårvägen sker i augusti 1999 för sträckan Gullmarsplan - Liljeholmen. Hela sträckan Gullmarsplan-Alvik börjar trafikeras hösten år 2000. Snabbspårvägen ska redan från starten erbjuda snabba resor och smidiga byten. Turtätheten ska vara hög: Tågen kommer att gå med 7,5 minuterstrafik- 06:00 - 21:00 och övriga tider med 15-minuterstrafik.
 
 

Pendeltågsstation vid Årstaberg i stället för snabbspårväg till Älvsjö

I dag beslutade SL att i samverkan med Stockholms stad och Banverket planera en ny pendeltågsstation vid Årstaberg. Då ges möjligheten till omstigning från snabbspårväg till och från Alvik och Gullmarsplan till pendeltåg vid en ny station i Årstaberg. Samtidigt togs beslut att föreslå landstingsstyrelsen att inte bygga ut snabbspårvägens avgrening till Älvsjö.
 
 

Lidingöbanan ersätts med bussar 9 juni - 6 augusti

SLs styrelse beslutade i dag att Lidingöbanan ska stängas av nio veckor i sommar, mellan den 9 juni och den 6 augusti. Banan ersätts då av bussar. Kontaktledningen mellan Baggeby och Käppala är gammal och flera kontaktledningsstolpar behöver bytas ut eller rustas upp. Det så kallade enkeltrådsystemet är slitet. Med en ökande trafik kan systemet inte överföra tillräckligt mycket energi till vagnarna. Det nya systemet kan överföra nästan dubbelt så mycket energi som den befintliga anläggningen.