Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-07   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

HUR RENT BLIR HÖGFARTSTÅGET ?

 
De väldiga skillnaderna mellan utsläppen från tåg och från bil, buss och flyg kommer enligt tillgängliga bedömningar att bestå även i framtiden, även om nästan alla personbilar har katalysator, flygplanen blir 40 % renare och all kärnkraftbaserad el ersatts med huvudsakligen fossilbaserad el. Högfartståg skulle i så fall visserligen ge något större koldioxidutsläpp än bussen, men SJ avser att redan inom något år använda enbart s k grön el vilket helt skulle eliminera tågets nettoutsläpp av koldioxid. För övrigt kan högfartståg i motsats till buss även tidsmässigt vara ett fullvärdigt alternativ till flyg.
 
 

Förväntade utsläpp från långväga persontrafik 2010, gram per personkilometer

 Färdsätt  Beläggning  Kolväten  Kolmonoxid  Kväveoxider  Koldioxid
 Snabbtåg*  44 %  0,00001  0,0009  0,0044  12
 Buss  22 pass  0,06  0,10  0,37  32
 Bil  2 pers  0,02  0,28  0,10  81
 Flyg  65 %  0,13  0,27  0,97  145
 Högfartståg*  44 %  0,00002  0,003  0,014  39
Anmärkningar:
Värdena för flyg har approximerats genom att 1993 års värden reducerats med 40 %, i enlighet med de mest optimistiska uppskattningarna från Luftfartsverket.
Ett modernt tåg med 6 vagnar som stannar var tionde mil beräknas av KTH dra 0,031 kWh/sittplatskilometer vid 250 km/h och 0,055 kWh/sittplatskilometer i 350 km/h. Utsläppsvärdena för 250 km/h har räknats upp i motsvarande grad för att erhålla värdena för högfartståg i 350 km/h.
Snabbtåget har samma yta per passagerare som buss och flyg, högfartståget har 70 % större utrymme.
 
Källor:
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI Meddelande 718
* Institutionen för farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 9420, ej specificerat år