Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-07   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

HUR SMUTSIG BLIR FRAMTIDEN ?

 
De väldiga skillnaderna mellan utsläppen från tåg och från bil och buss kommer enligt tillgängliga bedömningar att bestå även i framtiden, även om nästan alla personbilar har katalysator och även om all kärnkraftbaserad el ersatts med huvudsakligen fossilbaserad el. SJ avser dessutom att inom något år använda enbart s k grön el vilket ytterligare skulle minska tågets utsläpp.
 
 

Förväntade utsläpp från kortväga persontrafik 2010, gram per personkilometer

 Färdsätt  Beläggning  Kolväten  Kolmonoxid  Kväveoxider  Koldioxid
 Bil  1,2 personer  0,22  3,1  0,37  222
 Buss  21 personer  0,06  0,11  0,55  54
 Tåg*  32 %  0,00001  0,0015  0,007  20
 
Källor:
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI Meddelande 718
* Institutionen för farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 9420, ej specificerat år