Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-07   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

SMUTSIGA AFFÄRER I FRAMTIDEN?

De väldiga skillnaderna mellan utsläppen från tåg och från lastbil kommer enligt tillgängliga bedömningar att bestå även i framtiden, även om 65 % av alla tunga fordon tillhör miljöklass 1 och även om all kärnkraftbaserad el ersatts med huvudsakligen fossilbaserad el. Däremot skulle tåget i detta fall släppa ut något mer koldioxid än sjöfarten, men SJ avser att redan inom något år använda enbart s k grön el vilket helt skulle eliminera tågets nettoutsläpp av koldioxid.
 
 

Förväntade utsläpp från godstrafik 2010, gram per tonkilometer

 Fraktsätt  Beläggning  Kolväten  Kolmonoxid  Kväveoxider  Koldioxid
 Eltåg*  46 %  0,00001  0,0009  0,0044  12
 Sjöfart  60 % 0,01 0,03 0,14 10
 Lastbil  60 %  0,06 0,24 0,44 47
 Flyg  100 %  0,1  0,4  0,9  230
Anmärkning: Värdena för flyg har approximerats genom att 1993 års värden reducerats med 40 %, i enlighet med de mest optimistiska uppskattningarna från Luftfartsverket.
 
Källor:
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI Meddelande 718
* Institutionen för farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 9420, ej specificerat år